ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว IE 1 10 1 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
2 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ IE 1 40 1 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
3 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
4 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ IE 1 40 1 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
5 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม IE 1 10 1 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
6 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
7 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา IE 1 40 1 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
8 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ IE 1 10 1 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
9 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ IE 1 40 1 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
10 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์ IE 1 40 1 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
11 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
12 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์ IE 1 40 1 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
13 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ IE 1 10 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ