ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม IE 1 10 3 533426 ENTREPRENEURSHIP
2 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ IE 1 10 0 533426 ENTREPRENEURSHIP
3 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง IE 1 10 0 533426 ENTREPRENEURSHIP
4 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย IE 1 10 1 533426 ENTREPRENEURSHIP
5 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง IE 1 10 0 533426 ENTREPRENEURSHIP
6 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น IE 1 10 0 533426 ENTREPRENEURSHIP
7 B6110994 นายธนพล พันลำ IE 2 10 3 533426 ENTREPRENEURSHIP
8 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์ IE 2 10 3 533426 ENTREPRENEURSHIP
9 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม IE 2 10 3 533426 ENTREPRENEURSHIP
10 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี IE 2 10 3 533426 ENTREPRENEURSHIP
11 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง IE 2 10 3 533426 ENTREPRENEURSHIP
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ