ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
2 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
3 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
4 B6071974 นางสาววิจิตรา แสนโคตร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
5 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
6 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
7 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
8 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
9 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
10 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
11 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
12 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
13 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง IE 1 1 533370 LEAN MANUFACTURING
14 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
15 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
16 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
17 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
18 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
19 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
20 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
21 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
22 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
23 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
24 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
25 B6110994 นายธนพล พันลำ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
26 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
27 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
28 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
29 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
30 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
31 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
32 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
33 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ IE 1 1 533370 LEAN MANUFACTURING
34 B6114015 นายคมสัน วารีศรี IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
35 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
36 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
37 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
38 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
39 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์ IE 1 1 533370 LEAN MANUFACTURING
40 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
41 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
42 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
43 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
44 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
45 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
46 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
47 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
48 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
49 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
50 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
51 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
52 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร IE 1 1 533370 LEAN MANUFACTURING
53 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
54 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
55 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
56 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
57 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์ IE 1 1 533370 LEAN MANUFACTURING
58 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
59 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
60 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
61 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING
62 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง IE 1 0 533370 LEAN MANUFACTURING