ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
2 B5905478 นายธนาณัติ พานิช Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
3 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
4 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
5 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
6 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
7 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
8 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
9 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
10 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
11 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
12 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
13 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
14 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
15 B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
16 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
17 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
18 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
19 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
20 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
21 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
22 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
23 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
24 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
25 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
26 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
27 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
28 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
29 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
30 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
31 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
32 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
33 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
34 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
35 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
36 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
37 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
38 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
39 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
40 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
41 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
42 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
43 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
44 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
45 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
46 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
47 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
48 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
49 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
50 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
51 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
52 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
53 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
54 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
55 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
56 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
57 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
58 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
59 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
60 B6203078 นายธนพล จิตจักร ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
61 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
62 B6203122 นางสาวณัฐการต์ โตจีน Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
63 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
64 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
65 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
66 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
67 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
68 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
69 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
70 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
71 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
72 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
73 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
74 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
75 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
76 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
77 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
78 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
79 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
80 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
81 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
82 B6210632 นายธัชพล จันทกุล ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
83 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
84 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
85 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
86 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
87 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
88 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
89 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
90 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
91 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
92 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
93 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
94 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
95 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
96 B6213312 นายสรวิศ อุตมูล ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
97 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
98 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
99 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
100 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
101 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
102 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
103 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
104 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
105 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
106 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
107 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
108 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
109 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
110 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
111 B6213879 นางสาวณัฎฐณิชา มูลศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
112 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
113 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
114 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
115 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
116 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
117 B6214067 นางสาวเพ็ญนภา ทองบอน Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
118 B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
119 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
120 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
121 B6214142 นางสาวจิตรานุช โสดากูล Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
122 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
123 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
124 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
125 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
126 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
127 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
128 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
129 B6214425 นางสาวกมลชนก ผาใหญ่ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
130 B6214524 นายจัตุรภัคดิ์ คุณันญพุฒินนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
131 B6214548 นางสาวเจนนิต้า แถวไธสงค์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
132 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
133 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
134 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
135 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
136 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
137 B6214746 นายพงศธร บุญเอก Metallurgical Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
138 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
139 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
140 B6214821 นางสาวนีนรนันท์ พันวิลัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
141 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
142 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
143 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
144 B6215088 นางสาวจันทิมานันทน์ ยาวศิริ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
145 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
146 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
147 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
148 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
149 B6215408 นายวรชัย เตโช PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
150 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
151 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
152 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
153 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
154 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
155 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
156 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
157 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
158 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
159 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
160 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
161 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
162 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
163 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
164 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
165 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
166 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
167 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
168 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
169 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม ME 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
170 B6216375 นางสาวชนัญชิดา แหลมทอง Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
171 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ ME 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
172 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
173 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
174 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
175 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
176 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
177 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
178 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
179 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
180 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
181 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
182 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
183 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
184 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
185 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
186 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
187 B6216955 นายวาทกร โสขุมา Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
188 B6216962 นายวรพล เด่นดวง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
189 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
190 B6217006 นายชนดล แปยอ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
191 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
192 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
193 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
194 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
195 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
196 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
197 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
198 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
199 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
200 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
201 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
202 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
203 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
204 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
205 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
206 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
207 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
208 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
209 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
210 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
211 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
212 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
213 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
214 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
215 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
216 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
217 B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
218 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
219 B6218485 นายไม้ ธนรุจี Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
220 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
221 B6218508 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญหวาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
222 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
223 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
224 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
225 B6218751 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
226 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
227 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
228 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
229 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
230 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
231 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
232 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
233 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
234 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
235 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
236 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
237 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
238 B6219116 นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
239 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
240 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
241 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
242 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
243 B6219437 นายชลธาร แววนำ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
244 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
245 B6219512 นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
246 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
247 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
248 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
249 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
250 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
251 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
252 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
253 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
254 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
255 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
256 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
257 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
258 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
259 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
260 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
261 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
262 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
263 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ Automotive Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
264 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
265 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
266 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
267 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
268 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
269 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
270 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
271 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
272 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
273 B6220693 นายศตพล นาซา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
274 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
275 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
276 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
277 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
278 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
279 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
280 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
281 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
282 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
283 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
284 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
285 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
286 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
287 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
288 B6221355 นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
289 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
290 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
291 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
292 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
293 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
294 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
295 B6221522 นายกฤษณ คชราช AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
296 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
297 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
298 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
299 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
300 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
301 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
302 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
303 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
304 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
305 B6221966 นายสุริยา โสภณ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
306 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
307 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ IE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
308 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
309 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
310 B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
311 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
312 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
313 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
314 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
315 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
316 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
317 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
318 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
319 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
320 B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
321 B6222888 นายฑีฆายุ มาโยธา Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
322 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
323 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
324 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
325 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
326 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
327 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
328 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
329 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
330 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
331 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
332 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
333 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
334 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
335 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
336 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
337 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
338 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
339 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
340 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
341 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
342 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
343 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
344 B6224745 นายปฐวี โทศรี ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
345 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
346 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
347 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
348 B6225131 นายธนากร จุลเเดง ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
349 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
350 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
351 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
352 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
353 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
354 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
355 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
356 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
357 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
358 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
359 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
360 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
361 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
362 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
363 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
364 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
365 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
366 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
367 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
368 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
369 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
370 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
371 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
372 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
373 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
374 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
375 B6226763 นางสาวปุณยวีร์ เรืองสุวรรณ์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
376 B6226855 นายเมทิศ มระตัง ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
377 B6226862 นายธนพล เรไร Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
378 B6226886 นางสาวนลินี สีสา PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
379 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
380 B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
381 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
382 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
383 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
384 B6227098 นางสาวเกศินี มณีศรี Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
385 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
386 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
387 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
388 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
389 B6230302 นางสาวพนิทนันท์ สุพรรณชาติ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
390 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
391 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
392 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
393 B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
394 B6230500 นางสาวปทุมพร แสงเดช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
395 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
396 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
397 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
398 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
399 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
400 B6230838 นางสาวสรนรรจ์ สมพลวัฒนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
401 B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
402 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
403 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
404 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
405 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
406 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
407 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
408 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
409 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I