ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
2 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
3 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
4 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
5 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม Automotive Engineering 1 60 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
6 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน Automotive Engineering 1 40 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
7 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
8 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์ Automotive Engineering 1 40 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
9 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
10 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
11 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
12 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
13 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
14 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
15 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 60 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
16 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
17 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
18 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง ME 1 W 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
19 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
20 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
21 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
22 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
23 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
24 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์ ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
25 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
26 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
27 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
28 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
29 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี ME 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
30 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
31 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
32 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
33 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
34 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
35 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
36 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
37 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
38 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
39 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
40 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
41 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
42 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์ Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
43 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
44 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
45 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท ME 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
46 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
47 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
48 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
49 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
50 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
51 B6219567 นายภณ บุญทน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
52 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
53 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
54 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร ME 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
55 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
56 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม ME 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
57 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
58 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
59 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
60 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
61 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
62 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
63 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
64 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
65 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
66 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า ME 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
67 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
68 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
69 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
70 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ ME 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
71 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง ME 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
72 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
73 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
74 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 W 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
75 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
76 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
77 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร Automotive Engineering 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
78 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
79 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร EE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
80 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
81 B6336943 นายโยธิน วรรณสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ