ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน IE 1 10 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
2 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม IE 1 10 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
3 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ IE 1 10 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
4 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม IE 1 10 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
5 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี IE 1 10 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
6 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ IE 1 10 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
7 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า IE 1 10 1 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ