ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
2 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
3 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
4 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
5 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
6 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION