ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
2 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
3 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์ IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
4 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
5 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์ IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
6 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
7 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
8 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
9 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง IE 1 10 1 533341 QUALITY CONTROL
10 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์ IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
11 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
12 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
13 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
14 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
15 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
16 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร IE 1 10 1 533341 QUALITY CONTROL
17 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
18 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
19 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์ IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
20 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด IE 1 10 0 533341 QUALITY CONTROL
21 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง IE 1 10 1 533341 QUALITY CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ