ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
2 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
3 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
4 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
5 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
6 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
7 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
8 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
9 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
10 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
11 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
12 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
13 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
14 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
15 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
16 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
17 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
18 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
19 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
20 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
21 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
22 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
23 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
24 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์ IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
25 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
26 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
27 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
28 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
29 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
30 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
31 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
32 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
33 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
34 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
35 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
36 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
37 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
38 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
39 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
40 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
41 B6110994 นายธนพล พันลำ IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
42 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์ IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
43 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
44 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
45 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
46 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
47 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
48 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
49 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
50 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
51 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
52 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
53 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
54 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
55 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
56 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
57 B6114015 นายคมสัน วารีศรี IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
58 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
59 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
60 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
61 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
62 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
63 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
64 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
65 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
66 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
67 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
68 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์ IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
69 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์ IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
70 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
71 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
72 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์ IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
73 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์ IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
74 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
75 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
76 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
77 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
78 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
79 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
80 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
81 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
82 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
83 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
84 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
85 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
86 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
87 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์ IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
88 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
89 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
90 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
91 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
92 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
93 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
94 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
95 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง IE 1 10 1 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
96 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์ IE 1 10 0 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ