ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์ IE 1 1 533301 OPERATIONS RESEARCH I
2 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส IE 1 1 533301 OPERATIONS RESEARCH I
3 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง IE 1 1 533301 OPERATIONS RESEARCH I
4 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง IE 1 1 533301 OPERATIONS RESEARCH I
5 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน IE 1 1 533301 OPERATIONS RESEARCH I
6 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์ IE 1 1 533301 OPERATIONS RESEARCH I
7 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ IE 1 1 533301 OPERATIONS RESEARCH I
8 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร IE 1 1 533301 OPERATIONS RESEARCH I