ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
2 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม Geological Engineering 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
3 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
4 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
5 B5820771 นางสาวภัทราพร อ่อนโคกสูง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
6 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร Transportation Engineering And Logistics 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
7 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
8 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร Geological Engineering 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
9 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
10 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
11 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา IE 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
12 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
13 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
14 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
15 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
16 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
17 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
18 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 60 0 525202 THERMODYNAMICS I
19 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
20 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
21 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
22 B6008017 นายปัณณ์ ขอคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
23 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
24 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
25 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
26 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
27 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
28 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
29 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
30 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
31 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
32 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
33 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
34 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
35 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
36 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
37 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
38 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
39 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
40 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
41 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
42 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
43 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
44 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
45 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
46 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม ME 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
47 B6026417 นายเทพทัต นุบาล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
48 B6026530 นายธนพล แนวเพชร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
49 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์ Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
50 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
51 B6104832 นางสาววรันธร จันตา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
52 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
53 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
54 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
55 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
56 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
57 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
58 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์ Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
59 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
60 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ Agricultural and Food Engineering 1 60 0 525202 THERMODYNAMICS I
61 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
62 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
63 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
64 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
65 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
66 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
67 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
68 B6132644 นายชนก โชติธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
69 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
70 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
71 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี CE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
72 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
73 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
74 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
75 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
76 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
77 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
78 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
79 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
80 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
81 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
82 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
83 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
84 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
85 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
86 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
87 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
88 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
89 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
90 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
91 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
92 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
93 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก Agricultural and Food Engineering 1 60 0 525202 THERMODYNAMICS I
94 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
95 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
96 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
97 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
98 B6219567 นายภณ บุญทน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
99 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
100 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
101 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
102 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
103 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
104 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
105 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์ CE 1 W 1 525202 THERMODYNAMICS I
106 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
107 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี ME 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
108 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
109 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
110 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
111 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
112 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
113 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 60 0 525202 THERMODYNAMICS I
114 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
115 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
116 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
117 B6237974 นายอารอชัด แท่นทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
118 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
119 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
120 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
121 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
122 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
123 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
124 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร EE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
125 B6335878 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์ N/A 1 60 1 525202 THERMODYNAMICS I
126 B6336233 นางสาวชลิดา เทศสมบูรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
127 B6336943 นายโยธิน วรรณสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ