ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์ CE 1 10 0 530490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5909551 นายจอมพล บุตรดา CE 1 10 0 530490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 1 10 0 530490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา CE 1 10 0 530490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก CE 1 10 0 530490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 1 10 1 530490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ