ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์ CE 1 10 0 530421 EARTH STRUCTURES
2 B5905553 นางสาวชฎาพร สิงห์น้อย CE 1 10 0 530421 EARTH STRUCTURES
3 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 1 10 0 530421 EARTH STRUCTURES
4 B5915361 นางสาวกนกพร ศรีเมือง CE 1 10 0 530421 EARTH STRUCTURES
5 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน CE 1 10 0 530421 EARTH STRUCTURES
6 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 1 10 0 530421 EARTH STRUCTURES
7 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน CE 1 10 0 530421 EARTH STRUCTURES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ