ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5710751 นายรัฐพงศ์ ดาขวา CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
2 B5713622 นางสาวบุญฑริก บุตรทา CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
3 B5717620 นายพรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
4 B5800605 นายณรงค์วรรณ สร้างคำ CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
5 B5802685 นางสาวจุรีรัตน์ มีเจ้ย CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
6 B5803187 นายอาทิตย์ ชาญป้อม CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
7 B5803729 นางสาวศศิธร คงเพียรธรรม CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
8 B5805044 นายวัชรพงษ์ สมจิตร CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
9 B5805099 นางสาวปองกานต์ พฤกษวัลต์ CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
10 B5805983 นายรัฐกรณ์ กองกูล CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
11 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
12 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
13 B5809530 นายปฏิภาณ มนต์ปภัสสร CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
14 B5809943 นางสาววาสนา ไชยสิทธิ์ CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
15 B5810079 นายเสฎฐวุฒิ จุลเจิม CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
16 B5811670 นางสาววิภาดา วินทะไชย CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
17 B5811830 นายพิพัฒน์ พงษ์พยัคฆ์ CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
18 B5812660 นางสาวนุชนารถ พวงบุบผา CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
19 B5812929 นายภูบดินทร์ ภูคากัน CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
20 B5813971 นางสาววชิรญาณ์ วรรณโนมัย CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
21 B5814039 นายอนุรักษ์ อิงคญานุรักษ์ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
22 B5814367 นายนันทพงศ์ สารีโท CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
23 B5815197 นางสาวกัญญาภรณ์ พึ่งสุข CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
24 B5818181 นางสาวสิราวรรณ มาลัยสุริยา CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
25 B5818242 นายอาชวิน รักษาวัด CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
26 B5818310 นายวชิรวิทย์ ทองหวาน CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
27 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
28 B5818341 นางสาวณัฐนิชา กันคร้า CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
29 B5818358 นางสาวปวีณา เพ็งพา CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
30 B5818365 นายศราวุธ สอนพรม CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
31 B5818372 นายพรชัย จันทรบุตร CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
32 B5818433 นางสาววาสนา บำเพ็ญศิลป์ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
33 B5818464 นายอนุชากร พันธ์กมลศิลป์ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
34 B5818471 นายเจษฎา สุวรรณเชษฐ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
35 B5818495 นางสาวณัฐธิดา หุ้ยน้ำ CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
36 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
37 B5818563 นายธนชิต สีดาชมภู CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
38 B5818624 นายธนกฤต อุดมสุขธนกูล CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
39 B5818693 นางสาวสุพรวีร์ บุรุษวยากรณ์ CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
40 B5818730 นายนพคุณ ชาญประโคน CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
41 B5818792 นายธนกร อาจวิชัย CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
42 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
43 B5818822 นางสาวนิรันตรี ทองสุข CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
44 B5819140 นายเกียรติศักดิ์ ชาวนา CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
45 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
46 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
47 B5824960 นายบดินทร์ รัตนกนกสิน CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
48 B5824977 นางสาวจิราพร เกิดศิริ CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
49 B5825660 นายกิตติพศ เพชรฎา CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
50 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
51 B5901807 นายศุภณัฐ สำแดงเดช CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
52 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
53 B5903603 นางสาวชลธิชา สุวรรณา CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
54 B5904860 นายศานติพงษ์ ศรีสุภา CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
55 B5909285 นายนภัส เปียเมือง CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
56 B5909551 นายจอมพล บุตรดา CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
57 B5912223 นางสาวพิมพ์วรรณ สุขประเสริฐ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
58 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
59 B5915491 นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
60 B5916870 นายสิริดนัย พิลาลัย CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
61 B5918881 นายพลวัต หทัยพิชิตชัย CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
62 B5918959 นางสาวสุพัตรา อื๊อเจริญรัตน์ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
63 B5919055 นางสาวภีรพร ทรัพย์ถาวร CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
64 B5919062 นายสันติราษฎร์ สุวรรณพิมพ์ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
65 B5919086 นางสาวนุชิตา แสนลือชา CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
66 B5919123 นายรุจิเมธา พลเดช CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
67 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
68 B5919178 นายมงคล สืบสิงห์ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
69 B5919598 นายเมธวัฒน์ จันทร์ดี CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
70 B5922130 นายพงศกร กำจรกิตติคุณ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
71 B5923274 นางสาวต้องตา วางกลาง CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
72 B5924042 นายวชิระ ภิญโญสุข CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
73 B5924622 นายรัฐพงศ์ นรสาร CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
74 B5924899 นายการัณยภาส ทองอาสน์ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
75 B5925025 นายณรงค์ฤทธิ์ กโนทร CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
76 B5925230 นายศุภวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
77 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
78 B5925735 นายจิรายุทธ ไชยงาม CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
79 B5926183 นางสาวปัณฐิตา ภู่เพียงใจ CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
80 B5926466 นางสาวสร้อยพิลัย ทองแดง CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
81 B5612413 นายพีรพัฒน์ ดลประสิทธิ์ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
82 B5619115 นายสวนินทร์ โชติช่วงสิราวดี CE 2 60 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
83 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
84 B5704361 นายภานุพงศ์ จงจิตชอบ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
85 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
86 B5721023 นายอมร แกล้วกล้า CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
87 B5722198 นายสรณ์สิริ ทิพโชติ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
88 B5801275 นายปิยวัฒน์ คุ้มเขว้า CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
89 B5804139 นายฐิติ วงศ์กุศลธรรม CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
90 B5810680 นายนัฐวัส เป้าพุคา CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
91 B5812332 นายสิรพัชร ศรีคำบล CE 2 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
92 B5812547 นายพงศ์พล แสงตา CE 2 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
93 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
94 B5818273 นายปฐวี ศรีจันทร์ CE 2 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
95 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
96 B5824243 นายสมรัก สุขสมนาค CE 2 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
97 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง CE 2 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
98 B5824878 นายอภิวัฒน์ สิงห์ผง CE 2 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
99 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
100 B5900893 นางสาววราภรณ์ ศรีทอง CE 2 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
101 B5901234 นายชุติเดช ด่านกองหมื่น CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
102 B5901425 นางสาวสายชล แอบจังหรีด CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
103 B5902408 นายศิวกร ชาญวิรวงศ์ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
104 B5902736 นางสาวขวัญกมล หล้าคำ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
105 B5903368 นางสาวดารุณี ทองจัตุ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
106 B5904037 นายกิตติชัย สิงห์แก้ว CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
107 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
108 B5904228 นายฉัตรชัย มณีแสง CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
109 B5904259 นางสาวกัญญาณัฐ ปาจิต CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
110 B5904556 นายพิทักษ์ ชิณะเพ็ง CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
111 B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
112 B5904938 นายปกรณ์ ภูมิผล CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
113 B5905249 นายกิตติชัย กะการดี CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
114 B5905409 นายธวัชชัย กะชิรัมย์ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
115 B5907991 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิ์น้อย CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
116 B5908059 นางสาวเสาวรัตน์ ศิริสวัสดิ์ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
117 B5909575 นายสุทธิพงษ์ สีกองเสน CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
118 B5910335 นายธีรพัฒน์ ชูคง CE 2 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
119 B5910540 นายกฤษณชัย เบี้ยไพบูลย์ CE 2 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
120 B5910601 นายนรินทร์ พุ่มพวง CE 2 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
121 B5911165 นายปิยศักดิ์ แซ่อุ้ย CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
122 B5911585 นายปฐมพร ซ้วนเส้ง CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
123 B5911981 นายชโลธร กโนทร CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
124 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์ CE 2 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
125 B5913626 นางสาวอภิรดี เสนสาย CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
126 B5915316 นายชูศักดิ์ ศิริมาศ CE 2 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
127 B5915606 นางสาวช่อทิพย์ บรรพต CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
128 B5916078 นายปณิธาน คร้ามไพบูลย์ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
129 B5916146 นายชวัลกร ทำนานอก CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
130 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
131 B5917051 นางสาวปณิธาน ทิพยรักษ์ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
132 B5918058 นางสาวชลธิชา จันทร์ยม CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
133 B5918331 นายพงศธร พรนิคม CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
134 B5918874 นายพชรดนัย แต้อภิพัฒน์เดชากร CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
135 B5918904 นายธุรกิจ วันศรี CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
136 B5918935 นายธนภัทร อุทารสวัสดิ์ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
137 B5918966 นายอนุชัย ทิมินกุล CE 2 10 3 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
138 B5918997 นายสุธินันท์ พันธุวร CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
139 B5919017 นายณัฐพงศ์ พรรณขาม CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
140 B5919024 นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
141 B5919093 นายวัชริศ เวียงนนท์ CE 2 10 3 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
142 B5919109 นายปิยะเชษฐ์ กล่อมขุนทด CE 2 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
143 B5919468 นายรักตระกูล นรินทร์ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
144 B5919956 นายวรธรรม ยิ่งเชิดงาม CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
145 B5920112 นายอภิภู ปานเจริญ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
146 B5920846 นางสาววารีรัตน์ เกื้อก่อยอด CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
147 B5921218 นางสาวบุษยาภิเษก ด้วงทวี CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
148 B5921324 นางสาวกวินนา สาพิน CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
149 B5922185 นายวรรณพิรุณ วรรณสุรชาติ CE 2 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
150 B5922253 นายจักรพรรณ์ รัตนอุดม CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
151 B5922833 นางสาวอรยา คำหนองไผ่ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
152 B5923229 นายพิสิษฐ์ แสนอ้วน CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
153 B5924233 นางสาวกาญจนา หิรัญวัฒนะ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
154 B5924813 นายณัฐพนธ์ กิจไพฑูรย์ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
155 B5925117 นายเกียรติภูมิ ฮวดศรี CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
156 B5925254 นางสาวปรมาภรณ์ แสนสุข CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
157 B5925490 นางสาวกชกร แก้วอุดร CE 2 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
158 B5925582 นายอานนท์ ห่ามกระโทก CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
159 B5925636 นายเอกพงษ์ ถุงจันทร์ CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
160 B5928293 นางสาวณปภา กัญหา CE 2 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
161 B5808212 นายภาสกร ทองคำ CE 3 40 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
162 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม CE 3 10 3 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
163 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
164 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
165 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
166 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
167 B5902668 นายจตุพล สอนละ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
168 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
169 B5903399 นายนวมินทร์ ชื่นใจ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
170 B5903498 นายพิทวัส สุทธิจันทร์ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
171 B5904327 นางสาววิไลพร จันทาอ่อน CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
172 B5904525 นายศักรินทร์ สมพงษ์ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
173 B5904792 นางสาวจินดารา ไชยสุระ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
174 B5905270 นางสาวทัศนียา โคตรชัย CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
175 B5905416 นายวิทยา อินหอม CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
176 B5906260 นายธรรมนูญ แสงเนตร CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
177 B5906635 นายณัฐศรินทร์ บุญเรืองจักร์ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
178 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
179 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
180 B5907380 นางสาวสายธาร พานแก้ว CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
181 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
182 B5907878 นายภุมรินทร์ กนกหงค์ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
183 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
184 B5910250 นางสาวกัญญารัตน์ ประยูรเพชร CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
185 B5911288 นางสาวสุนารี ก้อนทอง CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
186 B5911929 นางสาวกรกช ผมรี CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
187 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
188 B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
189 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
190 B5913442 นางสาวปริณดา คำสม CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
191 B5913473 นางสาวอุมาพร แซ่เติ๋น CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
192 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
193 B5915002 นายปิยวัฒน์ อุดอุ่น CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
194 B5915095 นายสุรเชษฐ์ แก้วรักศรี CE 3 10 3 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
195 B5915439 นายอติราช อาริสาโพธิ์ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
196 B5915644 นายยอง คำมงคล CE 3 10 3 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
197 B5918898 นางสาวพิมพ์นารา สมบัติสิทธิบุรี CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
198 B5918911 นายชยณัฐ มีสัตย์ธรรม CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
199 B5918942 นายพงศธร ขอดเตชะ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
200 B5918980 นายธนกฤต อยู่เจริญ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
201 B5919031 นายสุรัฐศิลป์ อยู่พร้อม CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
202 B5919048 นายสหชัย นุ่มบัว CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
203 B5919161 นายวีระเดช ใจบิดา CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
204 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
205 B5920181 นายสุพจน์ เรืองรองวรรษ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
206 B5920808 นายธนศักดิ์ สายสี CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
207 B5920938 นายธนดล แก้วเข็ม CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
208 B5922017 นางสาวพัชรี ไวยุวัฒน์ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
209 B5922819 นายธนภณ กลึงกลางดอน CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
210 B5922826 นายพงศ์ปณต ผลสนอง CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
211 B5924486 นายนภัสกร ไพรสณฑ์วัฒน CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
212 B5924561 นางสาวศิริขวัญ มานะดี CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
213 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์ CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
214 B5927319 นายวีระศักดิ์ แพนแสง CE 3 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ