ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5614790 นายเนติธร ตั้งศิริไพบูลย์ CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
2 B5905553 นางสาวชฎาพร สิงห์น้อย CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
3 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
4 B5911431 นายอัครชัย เทศศรีเมือง CE 1 40 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
5 B5913718 นายปิยะ สมดัง CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
6 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
7 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
8 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์ CE 1 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
9 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง CE 1 10 0 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
10 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง CE 2 10 1 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ