ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
2 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
3 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
4 B5854394 นายปริวัฏฏ์ จิมานัง CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
5 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
6 B5901425 นางสาวสายชล แอบจังหรีด CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
7 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
8 B5902408 นายศิวกร ชาญวิรวงศ์ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
9 B5904228 นายฉัตรชัย มณีแสง CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
10 B5904525 นายศักรินทร์ สมพงษ์ CE 1 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
11 B5905553 นางสาวชฎาพร สิงห์น้อย CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
12 B5907991 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิ์น้อย CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
13 B5908059 นางสาวเสาวรัตน์ ศิริสวัสดิ์ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
14 B5910250 นางสาวกัญญารัตน์ ประยูรเพชร CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
15 B5910335 นายธีรพัฒน์ ชูคง CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
16 B5910540 นายกฤษณชัย เบี้ยไพบูลย์ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
17 B5910601 นายนรินทร์ พุ่มพวง CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
18 B5911585 นายปฐมพร ซ้วนเส้ง CE 1 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
19 B5911691 นางสาวอัจฉรา จันทร์สระคู CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
20 B5911981 นายชโลธร กโนทร CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
21 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
22 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
23 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
24 B5913442 นางสาวปริณดา คำสม CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
25 B5913473 นางสาวอุมาพร แซ่เติ๋น CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
26 B5913626 นางสาวอภิรดี เสนสาย CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
27 B5915002 นายปิยวัฒน์ อุดอุ่น CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
28 B5915361 นางสาวกนกพร ศรีเมือง CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
29 B5915491 นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
30 B5915606 นางสาวช่อทิพย์ บรรพต CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
31 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
32 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
33 B5918058 นางสาวชลธิชา จันทร์ยม CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
34 B5918904 นายธุรกิจ วันศรี CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
35 B5918980 นายธนกฤต อยู่เจริญ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
36 B5919024 นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
37 B5919086 นางสาวนุชิตา แสนลือชา CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
38 B5919093 นายวัชริศ เวียงนนท์ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
39 B5919109 นายปิยะเชษฐ์ กล่อมขุนทด CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
40 B5919123 นายรุจิเมธา พลเดช CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
41 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
42 B5919178 นายมงคล สืบสิงห์ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
43 B5919598 นายเมธวัฒน์ จันทร์ดี CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
44 B5919956 นายวรธรรม ยิ่งเชิดงาม CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
45 B5920846 นางสาววารีรัตน์ เกื้อก่อยอด CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
46 B5920938 นายธนดล แก้วเข็ม CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
47 B5921218 นางสาวบุษยาภิเษก ด้วงทวี CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
48 B5922185 นายวรรณพิรุณ วรรณสุรชาติ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
49 B5922253 นายจักรพรรณ์ รัตนอุดม CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
50 B5922819 นายธนภณ กลึงกลางดอน CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
51 B5922826 นายพงศ์ปณต ผลสนอง CE 1 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
52 B5922833 นางสาวอรยา คำหนองไผ่ CE 1 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
53 B5923229 นายพิสิษฐ์ แสนอ้วน CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
54 B5923274 นางสาวต้องตา วางกลาง CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
55 B5924233 นางสาวกาญจนา หิรัญวัฒนะ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
56 B5924486 นายนภัสกร ไพรสณฑ์วัฒน CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
57 B5924622 นายรัฐพงศ์ นรสาร CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
58 B5924813 นายณัฐพนธ์ กิจไพฑูรย์ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
59 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
60 B5925582 นายอานนท์ ห่ามกระโทก CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
61 B5701223 นายธนากร วันทะวงษ์ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
62 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
63 B5900893 นางสาววราภรณ์ ศรีทอง CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
64 B5901234 นายชุติเดช ด่านกองหมื่น CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
65 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
66 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
67 B5903368 นางสาวดารุณี ทองจัตุ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
68 B5903399 นายนวมินทร์ ชื่นใจ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
69 B5903603 นางสาวชลธิชา สุวรรณา CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
70 B5904037 นายกิตติชัย สิงห์แก้ว CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
71 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
72 B5904259 นางสาวกัญญาณัฐ ปาจิต CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
73 B5904327 นางสาววิไลพร จันทาอ่อน CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
74 B5904556 นายพิทักษ์ ชิณะเพ็ง CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
75 B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
76 B5904792 นางสาวจินดารา ไชยสุระ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
77 B5905249 นายกิตติชัย กะการดี CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
78 B5905270 นางสาวทัศนียา โคตรชัย CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
79 B5905416 นายวิทยา อินหอม CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
80 B5906635 นายณัฐศรินทร์ บุญเรืองจักร์ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
81 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
82 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช CE 2 10 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
83 B5907878 นายภุมรินทร์ กนกหงค์ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
84 B5909575 นายสุทธิพงษ์ สีกองเสน CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
85 B5911165 นายปิยศักดิ์ แซ่อุ้ย CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
86 B5911431 นายอัครชัย เทศศรีเมือง CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
87 B5912223 นางสาวพิมพ์วรรณ สุขประเสริฐ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
88 B5915316 นายชูศักดิ์ ศิริมาศ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
89 B5915439 นายอติราช อาริสาโพธิ์ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
90 B5915644 นายยอง คำมงคล CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
91 B5916078 นายปณิธาน คร้ามไพบูลย์ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
92 B5916146 นายชวัลกร ทำนานอก CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
93 B5916870 นายสิริดนัย พิลาลัย CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
94 B5917051 นางสาวปณิธาน ทิพยรักษ์ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
95 B5918331 นายพงศธร พรนิคม CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
96 B5918874 นายพชรดนัย แต้อภิพัฒน์เดชากร CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
97 B5918881 นายพลวัต หทัยพิชิตชัย CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
98 B5918898 นางสาวพิมพ์นารา สมบัติสิทธิบุรี CE 2 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
99 B5918935 นายธนภัทร อุทารสวัสดิ์ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
100 B5918997 นายสุธินันท์ พันธุวร CE 2 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
101 B5919031 นายสุรัฐศิลป์ อยู่พร้อม CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
102 B5919055 นางสาวภีรพร ทรัพย์ถาวร CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
103 B5919079 นางสาววรารัตน์ วรรณศรี CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
104 B5919161 นายวีระเดช ใจบิดา CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
105 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
106 B5921324 นางสาวกวินนา สาพิน CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
107 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค CE 2 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
108 B5922017 นางสาวพัชรี ไวยุวัฒน์ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
109 B5922130 นายพงศกร กำจรกิตติคุณ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
110 B5924042 นายวชิระ ภิญโญสุข CE 2 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
111 B5924561 นางสาวศิริขวัญ มานะดี CE 2 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
112 B5924899 นายการัณยภาส ทองอาสน์ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
113 B5925254 นางสาวปรมาภรณ์ แสนสุข CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
114 B5925490 นางสาวกชกร แก้วอุดร CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
115 B5925636 นายเอกพงษ์ ถุงจันทร์ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
116 B5925735 นายจิรายุทธ ไชยงาม CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
117 B5926183 นางสาวปัณฐิตา ภู่เพียงใจ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
118 B5926466 นางสาวสร้อยพิลัย ทองแดง CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
119 B5927319 นายวีระศักดิ์ แพนแสง CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
120 B5928293 นางสาวณปภา กัญหา CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
121 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
122 B5901746 นางสาววราภรณ์ อ่อนโยน CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
123 B5901807 นายศุภณัฐ สำแดงเดช CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
124 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน CE 3 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
125 B5902668 นายจตุพล สอนละ CE 3 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
126 B5902736 นางสาวขวัญกมล หล้าคำ CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
127 B5903498 นายพิทวัส สุทธิจันทร์ CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
128 B5904860 นายศานติพงษ์ ศรีสุภา CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
129 B5905409 นายธวัชชัย กะชิรัมย์ CE 3 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
130 B5906260 นายธรรมนูญ แสงเนตร CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
131 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
132 B5907380 นางสาวสายธาร พานแก้ว CE 3 10 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
133 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
134 B5909285 นายนภัส เปียเมือง CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
135 B5909551 นายจอมพล บุตรดา CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
136 B5911288 นางสาวสุนารี ก้อนทอง CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
137 B5911929 นางสาวกรกช ผมรี CE 3 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
138 B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
139 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
140 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์ CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
141 B5915095 นายสุรเชษฐ์ แก้วรักศรี CE 3 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
142 B5918911 นายชยณัฐ มีสัตย์ธรรม CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
143 B5918942 นายพงศธร ขอดเตชะ CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
144 B5918959 นางสาวสุพัตรา อื๊อเจริญรัตน์ CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
145 B5918966 นายอนุชัย ทิมินกุล CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
146 B5919017 นายณัฐพงศ์ พรรณขาม CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
147 B5919048 นายสหชัย นุ่มบัว CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
148 B5919062 นายสันติราษฎร์ สุวรรณพิมพ์ CE 3 10 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
149 B5919468 นายรักตระกูล นรินทร์ CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
150 B5920181 นายสุพจน์ เรืองรองวรรษ CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
151 B5920426 นายชญานนท์ แมลงผึ้ง CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
152 B5920808 นายธนศักดิ์ สายสี CE 3 10 3 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
153 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
154 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา CE 3 10 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
155 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์ CE 3 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
156 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง TCE 3 10 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ