ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
2 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
3 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
4 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
5 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
6 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
7 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
8 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
9 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
10 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ CE 1 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
11 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
12 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
13 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
14 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
15 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
16 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
17 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
18 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
19 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
20 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
21 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
22 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
23 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
24 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
25 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
26 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์ CE 1 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
27 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ CE 1 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
28 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
29 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
30 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
31 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
32 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
33 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
34 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
35 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
36 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
37 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
38 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
39 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ CE 1 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
40 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
41 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
42 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
43 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
44 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
45 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
46 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
47 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
48 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
49 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
50 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
51 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
52 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
53 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
54 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
55 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
56 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
57 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้ CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
58 B6026462 นายณัชพล พรหมณี CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
59 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง CE 1 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
60 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
61 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 2 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
62 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา CE 2 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
63 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์ CE 2 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
64 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา CE 2 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
65 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส CE 2 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
66 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย CE 2 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
67 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม CE 2 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
68 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์ CE 2 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
69 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
70 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
71 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
72 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
73 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
74 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
75 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
76 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
77 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
78 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
79 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
80 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
81 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
82 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
83 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
84 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
85 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
86 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
87 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
88 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
89 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
90 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
91 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
92 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
93 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
94 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
95 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
96 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
97 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
98 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
99 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
100 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
101 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
102 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
103 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
104 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
105 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
106 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
107 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
108 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
109 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
110 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
111 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
112 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
113 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
114 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
115 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
116 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
117 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
118 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
119 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
120 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
121 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
122 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
123 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
124 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
125 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
126 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
127 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
128 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
129 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
130 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล CE 3 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY