ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5925025 นายณรงค์ฤทธิ์ กโนทร CE 1 10 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
2 B5925230 นายศุภวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน CE 1 10 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
3 B5818433 นางสาววาสนา บำเพ็ญศิลป์ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
4 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน CE 2 10 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
5 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ CE 2 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
6 B5904938 นายปกรณ์ ภูมิผล CE 2 10 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
7 B5920112 นายอภิภู ปานเจริญ CE 2 10 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
8 B5925117 นายเกียรติภูมิ ฮวดศรี CE 2 10 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ