ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง CE 1 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
2 B5911073 นางสาวกมลวรรณ ดอกมณี CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
3 B5913718 นายปิยะ สมดัง CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
4 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน CE 1 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY