ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5618798 นายปฏิภาณ ศรีทองกูล CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
2 B5714131 นายธณเดช พรวสุเลิศโภคิน CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
3 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
4 B5827886 นางสาวพิมพ์ชนก จันทะลุน CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
5 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
6 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
7 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
8 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
9 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
10 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
11 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์ CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ