ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง CE 1 10 1 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
2 B5911073 นางสาวกมลวรรณ ดอกมณี CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
3 B5913718 นายปิยะ สมดัง CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
4 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน CE 1 10 0 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ