ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
2 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
3 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์ Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
4 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
5 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
6 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
7 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
8 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
9 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์ CE 2 10 1 530321 SOIL MECHANICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ