ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์ CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
2 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม CE 1 40 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
3 B5818365 นายศราวุธ สอนพรม CE 1 40 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
4 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
5 B5909551 นายจอมพล บุตรดา CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
6 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
7 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
8 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน CE 1 40 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
9 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
10 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า CE 1 40 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
11 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
12 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
13 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
14 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
15 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
16 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
17 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
18 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์ CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
19 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
20 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
21 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
22 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
23 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
24 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
25 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
26 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
27 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
28 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์ CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
29 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
30 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
31 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
32 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
33 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
34 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
35 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
36 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
37 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
38 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
39 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
40 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
41 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์ CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
42 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
43 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
44 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
45 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
46 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
47 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
48 B6105013 นายสัจกร จันทอง CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
49 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
50 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
51 B6105198 นายธนากร จิตตะโส CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
52 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
53 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
54 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
55 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
56 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
57 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์ CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
58 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
59 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
60 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
61 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
62 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
63 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
64 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
65 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
66 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
67 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
68 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
69 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
70 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์ CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
71 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
72 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
73 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
74 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
75 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
76 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
77 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
78 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์ CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
79 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
80 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
81 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
82 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
83 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
84 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
85 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
86 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
87 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
88 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
89 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
90 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์ CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
91 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
92 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
93 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
94 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
95 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
96 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
97 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
98 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
99 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
100 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
101 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
102 B6116958 นายพันธการ หอมเชย CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
103 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
104 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
105 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
106 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
107 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
108 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
109 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
110 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์ CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
111 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
112 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง CE 1 10 1 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
113 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
114 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
115 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
116 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง CE 1 10 0 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ