ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
2 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
3 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 W 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
4 B5913718 นายปิยะ สมดัง CE 1 10 1 530314 THEORY OF STRUCTURES
5 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
6 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
7 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม CE 1 W 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
8 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
9 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
10 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
11 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
12 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
13 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
14 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
15 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
16 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
17 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
18 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
19 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
20 B6203245 นายวิชัย เสนเดช CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
21 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
22 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
23 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
24 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
25 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
26 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
27 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
28 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
29 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
30 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
31 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
32 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
33 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
34 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
35 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
36 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
37 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
38 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
39 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
40 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
41 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
42 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
43 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
44 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
45 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
46 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
47 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
48 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
49 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
50 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
51 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
52 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
53 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
54 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
55 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
56 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
57 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
58 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
59 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
60 B6221171 นายพลพล เนตรพล CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
61 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
62 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
63 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
64 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
65 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
66 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
67 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
68 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
69 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
70 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
71 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
72 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
73 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
74 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
75 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
76 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
77 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
78 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
79 B6230272 นายรัชกร มายูร CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
80 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา CE 1 10 1 530314 THEORY OF STRUCTURES
81 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
82 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
83 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
84 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
85 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
86 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
87 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
88 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์ CE 1 10 0 530314 THEORY OF STRUCTURES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ