ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
2 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
3 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
4 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
5 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
6 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
7 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
8 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
9 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
10 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
11 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
12 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
13 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
14 B6105136 นายปริญญา จาดโห้ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
15 B6105198 นายธนากร จิตตะโส CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
16 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
17 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
18 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
19 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
20 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
21 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
22 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
23 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
24 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
25 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
26 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ CE 1 10 3 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
27 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
28 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
29 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
30 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
31 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
32 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
33 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
34 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
35 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
36 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
37 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
38 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
39 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
40 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
41 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
42 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
43 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
44 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
45 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
46 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
47 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
48 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
49 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
50 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
51 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
52 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
53 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
54 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
55 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
56 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
57 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
58 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
59 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
60 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
61 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
62 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
63 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
64 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
65 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
66 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
67 B6105013 นายสัจกร จันทอง CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
68 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
69 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
70 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
71 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
72 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
73 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
74 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
75 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
76 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
77 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
78 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
79 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
80 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
81 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
82 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน CE 2 10 3 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
83 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
84 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
85 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
86 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์ CE 2 10 3 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
87 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
88 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
89 B6116958 นายพันธการ หอมเชย CE 2 10 3 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
90 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
91 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
92 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
93 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
94 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
95 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
96 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
97 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
98 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
99 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ