ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
2 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
3 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
4 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
5 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
6 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
7 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
8 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
9 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
10 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
11 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
12 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
13 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
14 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
15 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
16 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
17 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
18 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
19 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
20 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
21 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
22 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
23 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์ CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
24 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
25 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง CE 1 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
26 B5618798 นายปฏิภาณ ศรีทองกูล CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
27 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
28 B5902668 นายจตุพล สอนละ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
29 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
30 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
31 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
32 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
33 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
34 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
35 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
36 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
37 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
38 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
39 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
40 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
41 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
42 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
43 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
44 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
45 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
46 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
47 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
48 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
49 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
50 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
51 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
52 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
53 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
54 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
55 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
56 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
57 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
58 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
59 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
60 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
61 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
62 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
63 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์ CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
64 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
65 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ