ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
2 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
3 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
4 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
5 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
6 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
7 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
8 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา CE 1 10 3 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
9 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
10 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์ CE 1 10 3 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
11 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
12 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
13 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
14 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
15 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
16 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
17 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
18 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
19 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
20 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
21 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
22 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
23 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
24 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
25 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
26 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
27 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
28 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
29 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
30 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
31 B6221171 นายพลพล เนตรพล CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
32 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
33 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
34 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
35 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
36 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
37 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
38 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
39 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
40 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
41 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
42 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
43 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
44 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
45 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
46 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
47 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
48 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร CE 1 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
49 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
50 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
51 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
52 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
53 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม CE 2 10 3 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
54 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
55 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
56 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
57 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
58 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
59 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
60 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
61 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
62 B6203245 นายวิชัย เสนเดช CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
63 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์ CE 2 10 3 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
64 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
65 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
66 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล CE 2 10 3 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
67 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
68 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
69 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
70 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
71 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง CE 2 10 3 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
72 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
73 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
74 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
75 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
76 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร CE 2 10 3 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
77 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
78 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
79 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
80 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
81 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น CE 2 10 1 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
82 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
83 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
84 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
85 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
86 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
87 B6230272 นายรัชกร มายูร CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
88 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา CE 2 10 3 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
89 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
90 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์ CE 2 10 0 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ