ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5700578 นางสาวสุจิตรา แฝงกระโทก Environmental Engineering 1 10 3 530233 HYDROLOGY
2 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
3 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา Environmental Engineering 1 40 0 530233 HYDROLOGY
4 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
5 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์ Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
6 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
7 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
8 B6011697 นายอภิชัย วันนา Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
9 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
10 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี CE 1 10 0 530233 HYDROLOGY
11 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
12 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
13 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา Environmental Engineering 1 10 3 530233 HYDROLOGY
14 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
15 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
16 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 1 W 0 530233 HYDROLOGY
17 B6107482 นางสาวสุวกุล ทับที Environmental Engineering 1 W 0 530233 HYDROLOGY
18 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก Environmental Engineering 1 10 3 530233 HYDROLOGY
19 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
20 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
21 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
22 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
23 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
24 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
25 B6117252 นายอธิป อนุรส Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
26 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
27 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
28 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
29 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี CE 1 10 0 530233 HYDROLOGY
30 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
31 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
32 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
33 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
34 B6209346 นายสุรพล สุดดี Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
35 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี CE 1 10 0 530233 HYDROLOGY
36 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
37 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
38 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน CE 1 10 0 530233 HYDROLOGY
39 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
40 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
41 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
42 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
43 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
44 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา CE 1 10 1 530233 HYDROLOGY
45 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม CE 1 10 0 530233 HYDROLOGY
46 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
47 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
48 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
49 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
50 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
51 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
52 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
53 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
54 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
55 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
56 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
57 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ CE 1 10 0 530233 HYDROLOGY
58 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
59 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
60 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
61 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
62 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
63 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม CE 1 10 0 530233 HYDROLOGY
64 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
65 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
66 B6216344 นางสาวปนัดดา บุญหล้า Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
67 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
68 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ PE 1 10 0 530233 HYDROLOGY
69 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
70 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
71 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
72 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน CE 1 10 0 530233 HYDROLOGY
73 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
74 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
75 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
76 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
77 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์ Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
78 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
79 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
80 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
81 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
82 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
83 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
84 B6218614 นายโสภณ มีแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
85 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
86 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
87 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
88 B6219413 นายดำรง ปัสเสน CE 1 10 3 530233 HYDROLOGY
89 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
90 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
91 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
92 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
93 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
94 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
95 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
96 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
97 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
98 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
99 B6221966 นายสุริยา โสภณ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
100 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
101 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
102 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
103 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
104 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
105 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
106 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
107 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์ CE 1 10 0 530233 HYDROLOGY
108 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
109 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
110 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
111 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
112 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
113 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์ CE 1 10 0 530233 HYDROLOGY
114 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
115 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
116 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
117 B6225223 นายประชา จินดาหอม Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
118 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
119 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
120 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์ Environmental Engineering 1 10 1 530233 HYDROLOGY
121 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
122 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
123 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
124 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
125 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
126 B6226862 นายธนพล เรไร Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
127 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
128 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
129 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
130 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
131 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
132 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
133 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
134 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
135 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์ Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
136 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
137 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
138 B6238315 นางสาวนิตยา ใจรักษา Environmental Engineering 1 10 0 530233 HYDROLOGY
139 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
140 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
141 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี CE 2 10 1 530233 HYDROLOGY
142 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
143 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
144 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
145 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
146 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
147 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
148 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
149 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง CE 2 10 1 530233 HYDROLOGY
150 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
151 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
152 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
153 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
154 B6203184 นายกฤตพร คมขำ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
155 B6203245 นายวิชัย เสนเดช CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
156 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
157 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
158 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
159 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
160 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
161 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
162 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
163 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
164 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
165 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
166 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
167 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
168 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
169 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
170 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
171 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
172 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
173 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
174 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
175 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
176 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
177 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
178 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
179 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
180 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ CE 2 10 1 530233 HYDROLOGY
181 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
182 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
183 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
184 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
185 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
186 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
187 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
188 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
189 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
190 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
191 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
192 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
193 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
194 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
195 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
196 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
197 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
198 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
199 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
200 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
201 B6221171 นายพลพล เนตรพล CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
202 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
203 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
204 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
205 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
206 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
207 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
208 B6222277 นายภคิน ไหมทิม CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
209 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
210 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
211 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
212 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
213 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
214 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
215 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
216 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
217 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
218 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม CE 2 10 1 530233 HYDROLOGY
219 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
220 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
221 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
222 B6230272 นายรัชกร มายูร CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
223 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
224 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
225 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
226 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
227 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
228 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
229 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
230 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
231 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
232 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์ CE 2 10 0 530233 HYDROLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ