ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
2 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
3 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
4 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
5 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
6 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
7 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
8 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
9 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ