ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน CE 1 40 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
2 B5920112 นายอภิภู ปานเจริญ CE 1 40 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
3 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
4 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
5 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ