ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5612413 นายพีรพัฒน์ ดลประสิทธิ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
2 B5701551 นายทศพล วิวัฒน์ไพศาล CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
3 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
4 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง CE 1 40 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
5 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
6 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
7 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
8 B5911165 นายปิยศักดิ์ แซ่อุ้ย CE 1 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
9 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
10 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
11 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล CE 1 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
12 B5918904 นายธุรกิจ วันศรี CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
13 B5919956 นายวรธรรม ยิ่งเชิดงาม CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
14 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
15 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
16 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
17 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
18 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
19 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
20 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
21 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
22 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์ CE 1 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
23 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
24 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
25 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
26 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
27 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
28 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
29 B6026462 นายณัชพล พรหมณี CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
30 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ