ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
2 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์ CIVIL ENGINEERING 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
3 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
4 B5927319 นายวีระศักดิ์ แพนแสง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
5 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
6 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
7 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
8 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
9 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
10 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ CE 1 10 3 530232 HYDRAULICS LABORATORY
11 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
12 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
13 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
14 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
15 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
16 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
17 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
18 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม CE 1 10 3 530232 HYDRAULICS LABORATORY
19 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
20 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
21 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
22 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
23 B6105198 นายธนากร จิตตะโส CE 1 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
24 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
25 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
26 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
27 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
28 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
29 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา CE 1 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
30 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
31 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
32 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์ CE 1 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
33 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
34 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
35 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
36 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
37 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
38 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
39 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
40 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
41 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์ CE 1 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
42 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
43 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
44 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
45 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
46 B6116958 นายพันธการ หอมเชย CE 1 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
47 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
48 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
49 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
50 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
51 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง CE 1 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
52 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
53 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
54 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
55 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
56 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
57 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
58 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 2 W 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
59 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
60 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
61 B6105013 นายสัจกร จันทอง CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
62 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์ CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
63 B6105136 นายปริญญา จาดโห้ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
64 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
65 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
66 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
67 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
68 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
69 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
70 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
71 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
72 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
73 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน CE 2 10 3 530232 HYDRAULICS LABORATORY
74 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
75 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
76 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
77 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
78 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
79 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
80 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
81 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
82 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
83 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
84 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง CE 2 10 3 530232 HYDRAULICS LABORATORY
85 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
86 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
87 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ CE 2 10 3 530232 HYDRAULICS LABORATORY
88 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
89 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
90 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง CE 2 10 3 530232 HYDRAULICS LABORATORY
91 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
92 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง CE 2 10 3 530232 HYDRAULICS LABORATORY
93 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
94 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
95 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
96 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
97 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
98 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
99 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
100 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
101 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ