ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
2 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
3 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
4 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
5 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
6 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
7 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
8 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
9 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
10 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
11 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
12 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
13 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
14 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
15 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
16 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
17 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
18 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
19 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
20 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
21 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
22 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
23 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
24 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
25 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
26 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
27 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
28 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
29 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
30 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
31 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
32 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
33 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
34 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
35 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
36 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
37 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
38 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
39 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
40 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
41 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
42 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
43 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
44 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
45 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
46 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
47 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
48 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
49 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
50 B6021719 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ IE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
51 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
52 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
53 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
54 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
55 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
56 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
57 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้ CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
58 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
59 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี CE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
60 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง TCE 1 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
61 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
62 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
63 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
64 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
65 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
66 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
67 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
68 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
69 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
70 B5919000 นายธนกฤต สุขุมามาศ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
71 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
72 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
73 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
74 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
75 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
76 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
77 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
78 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
79 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
80 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
81 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
82 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
83 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
84 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
85 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
86 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
87 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
88 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
89 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
90 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
91 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
92 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
93 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
94 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
95 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
96 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
97 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
98 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
99 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
100 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
101 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
102 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
103 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
104 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
105 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
106 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
107 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
108 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
109 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
110 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
111 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
112 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
113 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
114 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
115 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
116 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
117 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
118 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
119 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
120 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
121 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
122 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
123 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
124 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
125 B6025984 นางสาววรัญญา ศิริพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
126 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
127 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
128 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล CE 2 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY