ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
2 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
3 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
4 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
5 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
6 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
7 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
8 B6203184 นายกฤตพร คมขำ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
9 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ CE 1 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
10 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
11 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
12 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
13 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
14 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
15 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
16 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
17 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
18 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
19 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
20 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
21 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
22 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
23 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
24 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
25 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
26 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
27 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
28 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
29 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
30 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
31 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
32 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
33 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
34 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
35 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
36 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
37 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ CE 1 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
38 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
39 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
40 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
41 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
42 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
43 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์ CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
44 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม CE 1 10 3 530232 HYDRAULICS LABORATORY
45 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
46 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
47 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
48 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา CE 1 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
49 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง CE 1 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
50 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
51 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
52 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
53 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
54 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
55 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
56 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
57 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
58 B6203245 นายวิชัย เสนเดช CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
59 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์ CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
60 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
61 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
62 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
63 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
64 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
65 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล CE 2 10 3 530232 HYDRAULICS LABORATORY
66 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
67 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
68 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
69 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
70 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
71 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
72 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
73 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
74 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
75 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
76 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
77 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง CE 2 10 3 530232 HYDRAULICS LABORATORY
78 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์ CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
79 B6219413 นายดำรง ปัสเสน CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
80 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
81 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
82 B6221171 นายพลพล เนตรพล CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
83 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
84 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
85 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
86 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
87 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์ CE 2 10 3 530232 HYDRAULICS LABORATORY
88 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
89 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
90 B6222277 นายภคิน ไหมทิม CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
91 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
92 B6230272 นายรัชกร มายูร CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
93 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
94 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
95 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
96 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
97 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
98 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร CE 2 10 0 530232 HYDRAULICS LABORATORY
99 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์ CE 2 10 1 530232 HYDRAULICS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ