ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6402082 นางสาวจิรัชญา อินทสิทธิ์ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
2 B6402099 นายศิลปากร กลสรร CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
3 B6402105 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
4 B6402709 นายออมทรัพย์ ธรรมรัตน์ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
5 B6403508 นางสาวกรรณิการ์ ทองโคกสูง CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
6 B6403638 นางสาวชัญญานุช วันนิจ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
7 B6404758 นางสาวเกศินี เพ็งสว่าง CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
8 B6404765 นางสาวแก้วภัสศร แก้วกระจ่าง CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
9 B6404963 นายอดิศร สังข์ตะคุ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
10 B6405113 นางสาวบัณฑิตา บุทธิจักร์ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
11 B6405373 นายภาคภูมิ แก้วนิสัย CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
12 B6405830 นางสาวพัชรินทร์ เหมหอมวงษ์ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
13 B6406172 นางสาวมยุริญ ประวัน CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
14 B6406219 นายกิตติธัช กิตติชัยสาโรจน์ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
15 B6406226 นายศตวรรษ บุตรดา CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
16 B6406752 นางสาวชลธิชา โคตรโสภา CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
17 B6406998 นายศานตวัฒน์ ไตรณรงค์ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
18 B6407254 นายจิตติพงษ์ รักษาสิทธิ์ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
19 B6407339 นายชลสิทธิ์ พิไลวงศ์ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
20 B6407728 นางสาวศศิกัญญา จันละบุตร CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
21 B6408022 นางสาวพัฒนพิมพ์ สหะชาติ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
22 B6408121 นายอนุชา สีลาโล้ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
23 B6408152 นายพีรวัส กล่ำเสือ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
24 B6408343 นายโชคทวี วงคำเหลา CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
25 B6408480 นายจุลจักร เพ้ยจันทึก CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
26 B6409548 นางสาวศิรประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ CE 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
27 B6409692 นายเศรษฐพงศ์ ฤทธิราช CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
28 B6410261 นายสุธี บุญมาก CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
29 B6410926 นายธัชนนท์ เพียซ้าย CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
30 B6411466 นายวิธวินท์ ขาวสุข CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
31 B6411534 นายสุวสัน อันเทพ CE 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
32 B6417796 นายชวัสวิทย์ ฐิติรัถยา CE 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
33 B6417918 นายกิตติภูมิ มิ่งจันทึก CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
34 B6418403 นางสาวทิฆัมพร เทียกสีบุญ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
35 B6418540 นายอิสระยศ ปุญญศิวัฒน์สกุล CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
36 B6418700 นางสาวนันทิกานต์ ล้ำเลิศ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
37 B6418953 นางสาวพัชรพรรณ ปัญญาเอก CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
38 B6419264 นายภานุวัฒน์ อนันรัมย์ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
39 B6419653 นายกิระโรจน์ ดีกัณกง CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
40 B6419691 นางสาวสุพิชญา เดชสุภา CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
41 B6420345 นายกิตติ บรรณะศรี CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
42 B6423582 นางสาวบุญสิตา ส่งบุญ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
43 B6423995 นายภัทรพล กมลสาร CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
44 B6426606 นายชลวัฒน์ นุ่นสงค์ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
45 B6426804 นางสาวธัญญสรณ์ โพธิ์ทองไส CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
46 B6426941 นางสาวสุภาวดี กลางนา CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
47 B6428587 นายคชา สังประกุล CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
48 B6431600 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
49 B6431761 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
50 B6432492 นางสาวเวณิกา ช่วยสุวรรณ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
51 B6536244 นายพลากร คิดถูก CE 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
52 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์ CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
53 B6326555 นายเมธา สากจอหอ CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
54 B6400644 นายพิชาชัย หาหอม CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
55 B6402884 นางสาวสุภัสสร เถาอวน CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
56 B6403263 นางสาวธฤตมน ตั้งชีวเจริญ CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
57 B6404017 นายกิตติศักดิ์ ศรีนวกะตระกูล CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
58 B6404147 นายเปรมพล มาลัย CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
59 B6404277 นายณัฐภัทร สิงห์ไธสง CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
60 B6404772 นายปรวิทย์ อัมพันจันทร์ CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
61 B6405243 นายเกษฎา บุตรบ้านเขวา Geological Engineering 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
62 B6405595 นายแทนคุณ พิมพ์จันทร์ CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
63 B6406189 นายภากร ปุ่มสิม CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
64 B6406462 นางสาววันวิสาข์ สืบชาติ CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
65 B6408541 นายธนกฤต อิงแอบ CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
66 B6408572 นายนนทกร เสนคราม CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
67 B6409777 นายภูริณัฐ กล่องพุดซา CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
68 B6410124 นายพลัง พิมพาวัตร CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
69 B6410148 นางสาวศิริลักษณ์ คุ้มญาติ CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
70 B6410322 นางสาวทิพวรรณ มหัสกุล CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
71 B6410810 นายรัชต บุญญฤทธิ์ CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
72 B6410889 นายสิทธิศักดิ์ เทียบหนู CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
73 B6411657 นายกีรติกันต์ สมนิยม CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
74 B6411923 นายกุญชร นาเหนือ CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
75 B6418021 นายจิรศักดิ์ หมายดี CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
76 B6418038 นายอภิวัฒน์ บุญเอก CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
77 B6418069 นายปริวัฒน์ บุรวงค์ CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
78 B6418618 นายธนพัฒน์ พรหมขุนทอง CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
79 B6418724 นายพงศธร พุฒพูล CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
80 B6418762 นางสาวลักขณา บุญบุตร CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
81 B6419011 นางสาวปนัดดา แข็งฤทธิ์ CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
82 B6419844 นายศุภณัช มีคำ CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
83 B6425975 นางสาวปทิตตา เอื้อสามาลย์ CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
84 B6426156 นางสาวพัทธนันท์ สิทธิเวช CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ