ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี CE 1 0 530252 SURVEYING LABORATORY
2 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน Geological Engineering 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
3 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ Geological Engineering 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
4 B6400552 นายวุฒิชัย ประทุม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
5 B6403973 นายปรเมศวร์ สะอาดวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
6 B6404222 นางสาวพิชญาภัค เชาว์กลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
7 B6404260 นายกรอินทร์ สุขวิพัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
8 B6404734 นางสาวลินดา พานิชชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
9 B6405960 นางสาวณิชาพัชร์ เบียกขุนทด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
10 B6407209 นายฐาปฌาชัย วาระพิลา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
11 B6407711 นายกิติภูมิ โชติชัพชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
12 B6407957 นายธนดล กำบัง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
13 B6409944 นางสาวธิดากานต์ ทองหัวไผ่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
14 B6410117 นางสาวฟาริดา โชติชัยอนันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
15 B6416874 นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
16 B6419486 นายอิทธิกร วงศ์กระโซ่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
17 B6420024 นางสาวนริศรา สระแก้ว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
18 B6420338 นายกฤศนวัต ธรรมกาโร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
19 B6424213 นายกฤษดา เงินโม้ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530252 SURVEYING LABORATORY
20 B6400118 นางสาวศรวณีย์ เสนีโสด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
21 B6400385 นางสาวจิรัญญา สานุสันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
22 B6400521 นางสาวชญาดา เสนผาบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
23 B6402013 นางสาวชลทิชา จิตมุ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
24 B6402020 นางสาวสุพิชฌาย์ อัครกวีเมธายศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530252 SURVEYING LABORATORY
25 B6402037 นางสาวธันว์ธมนต์ ศุกรีเขตร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
26 B6403164 นายอชิตพล บำรัมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
27 B6403188 นายนนทวัช กุ่ยกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
28 B6403423 นางสาวผาณิตา พลประสิทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
29 B6403836 นายสิทธิชัย สิงห์ขุนทด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
30 B6404499 นางสาวกัลยารัตน์ ดวงแก้ว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
31 B6404857 นางสาวนิพาดา เมฆสงค์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
32 B6405618 นายธีระกานต์ อุภัยพรม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530252 SURVEYING LABORATORY
33 B6406448 นางสาววริษา ยอดระบำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
34 B6406943 นางสาวลัลลภา นามโคตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 3 530252 SURVEYING LABORATORY
35 B6407995 นางสาวนัฎฐารัตน์ เนาว์สุวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
36 B6408244 นายศิวกร นามวัน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
37 B6408503 นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
38 B6408558 นางสาวสุทินา สว่างวุฒิไกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
39 B6408657 นายจักรพงศ์ สังวาลเพ็ชร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
40 B6410384 นายอภิสิทธิ์ ตันเจริญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
41 B6410957 นางสาววิภาพร ศิลารัตน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
42 B6411480 นายรังรักษ์ มรดก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
43 B6418267 นางสาวชิดกมล บุญก้อน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
44 B6418397 นางสาวอมรปภา แจนพิมาย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
45 B6419035 นางสาวพัชรมณฑ์ เคียนจังหรีด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
46 B6419288 นางสาวชุติกาญจน์ แขจัตุรัส PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
47 B6419516 นางสาวกฤตบุญ บุญเนตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
48 B6419554 นายอธิรัช มูลปลัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
49 B6423957 นางสาวปริยาภรณ์ ปานปรีดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
50 B6424039 นางสาวกมลวรรณ คงเอียด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
51 B6426170 นางสาวชนกานต์ วอขุนทด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY
52 B6426262 นายกฤษฎา จันทร์หงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530252 SURVEYING LABORATORY