ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์ Geological Engineering 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
2 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์ Geological Engineering 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
3 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน Geological Engineering 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
4 B6237769 นายนวพล ยงยศ Geological Engineering 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
5 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
6 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
7 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
8 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
9 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล CE 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
10 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
11 B6304553 นางสาวปภาดา ทาตัน Geological Engineering 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
12 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช Geological Engineering 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
13 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
14 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
15 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
16 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
17 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
18 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
19 B6306380 นางสาวกรศิรา โถดาสา Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
20 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่ Geological Engineering 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
21 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี Geological Engineering 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
22 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
23 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
24 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
25 B6310165 นายกิตติพศ คล่องใจ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
26 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
27 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
28 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
29 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
30 B6311681 นายณัชพล โสภากุล Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
31 B6314903 นางสาวมุรธาธร จันทะสี Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
32 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
33 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
34 B6318611 นางสาววิมลศิริ เฉิดจังหรีด Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
35 B6321215 นางสาวอาภาวดี จันทะดวง Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
36 B6321390 นายวุฒิพล คงเป็นนิจ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
37 B6321758 นางสาวเบญญาภา มาจิตต์ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
38 B6321840 นางสาวณัฐวดี ทองอินทร์แก้ว Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
39 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
40 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
41 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
42 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
43 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
44 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
45 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
46 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
47 B6327958 นายพัชรพล นามราชา CE 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
48 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
49 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
50 B6328320 นางสาวพัชรีภรณ์ สุขเกษม Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
51 B6328375 นางสาวปพัชญา อุปถัมภานันท์ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
52 B6328399 นางสาวพัชรี ชุ่มเจริญ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
53 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
54 B6331825 นางสาวจุฑามาศ เหง่าหนองทุ่ม Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
55 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
56 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
57 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา CE 1 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
58 B6332617 นายปิยะนัฐ ภวภูตานนท์ Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
59 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ CE 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
60 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
61 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา Geological Engineering 1 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
62 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน CE 2 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
63 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ CE 2 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
64 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์ CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
65 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง CE 2 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
66 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
67 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
68 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์ CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
69 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์ CE 2 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
70 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร CE 2 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
71 B6307479 นางสาวจันจิรา อินทร์ลุน CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
72 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์ CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
73 B6309466 นายอลงกรณ์ แสนจำลา CE 2 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
74 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
75 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี CE 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
76 B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์ CE 2 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
77 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
78 B6322328 นายคม โซ่เงิน CE 2 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
79 B6325688 นายธีรพัฒน์ อุปมา CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
80 B6326654 นายศุภกฤต ตาติย์ CE 2 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
81 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร CE 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
82 B6327262 นางสาวปวรรัตน์ ไชยรัตน์ Geological Engineering 2 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
83 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
84 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์ CE 2 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
85 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย CE 2 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
86 B6337537 นายชนุดร ศรนิยม Geological Engineering 2 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
87 B6301958 นางสาวชลิตา ศรีคุณโน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
88 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
89 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
90 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
91 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
92 B6303471 นายธนัทณัฏฐ์ ธรรมเบญจพล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
93 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
94 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
95 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
96 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
97 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
98 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
99 B6303600 นายอนุชา ราชสำเภา CE 3 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
100 B6303648 นายจิรวัฒน์ การะเกต CE 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
101 B6304591 นายลิขิต ชีวาสวัสดิ์ CE 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
102 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
103 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล CE 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
104 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
105 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
106 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร หงษ์สุด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
107 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
108 B6306724 นางสาวดวงกมล สายทองแท้ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
109 B6306748 นางสาวปณิสรา สว่างโรจน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
110 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
111 B6307417 นางสาวปัทมา สืบสำราญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
112 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
113 B6308223 นางสาวปภาวดี พึ่งเสือ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
114 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
115 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
116 B6308810 นางสาวชลธิชา แป้นจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
117 B6309077 นางสาวธัญชนก หมั่นอุตส่าห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
118 B6309244 นางสาวพรรณอร งามเลิศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
119 B6309763 นางสาวบุษยมาศ ใจบาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
120 B6309831 นางสาวประวัญญา พึ่งเทียน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
121 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
122 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
123 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
124 B6310707 นางสาวสุกัญญา แลตรง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
125 B6310998 นางสาวกัญญพัชร ตาใจ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
126 B6311247 นางสาววิลาวรรณ์ เฉียงกลาง CE 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
127 B6311704 นายภาณุวัฒน์ วงศ์ศิลป์ CE 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
128 B6311834 นางสาวชลดา พรหมโคตร CE 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
129 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
130 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์ IE 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
131 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
132 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
133 B6318512 นายธนากร ขิ้งชัยภูมิ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
134 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
135 B6318871 นายอำพล พละจู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
136 B6318925 นางสาวทานตะวัน หงส์ทองคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
137 B6319038 นายเดชบดินทร์ สูนทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
138 B6322052 นายชัยพิทักษ์ ทองสวัสดิ์ CE 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
139 B6325701 นายนันท์นภัส อยู่เย็น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
140 B6325756 นางสาวภัทราพร ทองเติม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
141 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร ME 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
142 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
143 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
144 B6326777 นางสาวธนัชภรณ์ อัดจันทึก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
145 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
146 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
147 B6327545 นางสาวสุชานันท์ มาหา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
148 B6327804 นายศิริศักดิ์ ยศอ่อน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
149 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี CE 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
150 B6328054 นายอัษฎางค์ รัตนชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
151 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
152 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
153 B6333362 นางสาวอรวรรณ แซมี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
154 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
155 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
156 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
157 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
158 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
159 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
160 B6300470 นายเพชร ภาคะ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
161 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
162 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
163 B6303617 นางสาวพิจิตรา มิตรเจริญ CE 4 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
164 B6303624 นางสาวสุพัตรา วันทา CE 4 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
165 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
166 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
167 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์ CE 4 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
168 B6304201 นายเจษฎา คำลอย CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
169 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง CE 4 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
170 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
171 B6305390 นายกิตติยะ ทองเลิศ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
172 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
173 B6305673 นายธนกฤต อุณหรุ่งโรจน์ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
174 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
175 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
176 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
177 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง CE 4 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
178 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
179 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
180 B6308872 นางสาวชลิดา อินทร์จงล้าน CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
181 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
182 B6309336 นายเกียรติศักดิ์ แก้วคำหอม CE 4 10 1 530252 SURVEYING LABORATORY
183 B6310769 นางสาวพรพิมล ชูทัน CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
184 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
185 B6311421 นายณัฏฐวิทย์ แสงศรี CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
186 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี CE 4 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
187 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
188 B6317591 นายณัฐเกียรติ พลเขตต์ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
189 B6317843 นางสาวธัญจิรา ฉายสุริยา CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
190 B6318307 นายมหัสฎา พลเมืองดี CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
191 B6318369 นายภูมิภัทร ชัยนอก CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
192 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
193 B6318840 นายธนวัฒน์ พรหมบุตร CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
194 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี CE 4 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
195 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
196 B6321093 นางสาวณัฐชยา ไวยลาภ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
197 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
198 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
199 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
200 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
201 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
202 B6322298 นายสิรวิศญ์ สุบงกช CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
203 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
204 B6323684 นายศิวกร มงคลทรง CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
205 B6325794 นางสาวณัฐกฤตา คำชาลี CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
206 B6326524 นายธีรกานต์ สาวิสิทธิ์ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
207 B6327019 นายรวิศวร์ เวทยะเวทิน CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
208 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
209 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
210 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
211 B6328177 นางสาวพิชญา โตมาซา CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
212 B6328382 นางสาวขวัญฤดี ทาริวิก CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
213 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย CE 4 10 3 530252 SURVEYING LABORATORY
214 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
215 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
216 B6332969 นายวทัญญู พันนาดี CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
217 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
218 B6333317 นายอดิศร แซ่ยี่ CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
219 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร CE 4 10 0 530252 SURVEYING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ