ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์ CE 1 10 1 530231 HYDRAULICS
2 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม CE 1 10 1 530231 HYDRAULICS
3 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
4 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา CE 1 10 1 530231 HYDRAULICS
5 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล CE 1 W 0 530231 HYDRAULICS
6 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
7 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
8 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
9 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์ CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ