ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
2 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
3 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
4 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
5 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
6 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
7 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
8 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
9 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
10 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
11 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
12 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
13 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
14 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
15 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
16 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
17 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
18 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์ CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
19 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์ CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
20 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
21 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
22 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
23 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
24 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
25 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
26 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
27 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
28 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
29 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
30 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
31 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
32 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
33 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
34 B6221171 นายพลพล เนตรพล CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
35 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
36 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
37 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
38 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
39 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
40 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
41 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
42 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
43 B6230272 นายรัชกร มายูร CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
44 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
45 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์ CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
46 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
47 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์ CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
48 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
49 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
50 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
51 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
52 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
53 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
54 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
55 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
56 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
57 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
58 B6203245 นายวิชัย เสนเดช CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
59 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
60 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
61 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
62 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
63 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
64 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
65 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
66 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
67 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
68 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
69 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
70 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
71 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
72 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
73 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
74 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์ CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
75 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
76 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
77 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
78 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
79 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
80 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
81 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
82 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
83 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
84 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์ CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
85 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
86 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
87 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
88 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
89 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
90 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
91 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
92 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ