ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
2 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
3 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
4 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
5 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
6 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์ CIVIL ENGINEERING 1 60 0 530212 MATERIAL TESTING
7 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
8 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
9 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
10 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
11 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
12 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
13 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
14 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
15 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
16 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
17 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
18 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
19 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
20 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
21 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
22 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
23 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
24 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
25 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
26 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
27 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
28 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
29 B6026462 นายณัชพล พรหมณี CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
30 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
31 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
32 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
33 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
34 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
35 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
36 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
37 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
38 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
39 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
40 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
41 B6105013 นายสัจกร จันทอง CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
42 B6105198 นายธนากร จิตตะโส CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
43 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
44 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
45 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
46 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
47 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
48 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
49 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
50 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
51 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
52 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์ CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
53 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
54 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
55 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
56 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
57 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
58 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
59 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
60 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
61 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
62 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
63 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์ CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
64 B6116958 นายพันธการ หอมเชย CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
65 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
66 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
67 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
68 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
69 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
70 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
71 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
72 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
73 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล CE 2 40 0 530212 MATERIAL TESTING
74 B5918898 นางสาวพิมพ์นารา สมบัติสิทธิบุรี CE 2 40 0 530212 MATERIAL TESTING
75 B5919017 นายณัฐพงศ์ พรรณขาม CE 2 40 0 530212 MATERIAL TESTING
76 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน CE 2 40 0 530212 MATERIAL TESTING
77 B5925025 นายณรงค์ฤทธิ์ กโนทร CE 2 40 0 530212 MATERIAL TESTING
78 B5925230 นายศุภวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน CE 2 40 0 530212 MATERIAL TESTING
79 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
80 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
81 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์ CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
82 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
83 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
84 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
85 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
86 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
87 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
88 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
89 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
90 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
91 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
92 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
93 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
94 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
95 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
96 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
97 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
98 B6105136 นายปริญญา จาดโห้ CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
99 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
100 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
101 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
102 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
103 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
104 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
105 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
106 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
107 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
108 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
109 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
110 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
111 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
112 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
113 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
114 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
115 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
116 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
117 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
118 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
119 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
120 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
121 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
122 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
123 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
124 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
125 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
126 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
127 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
128 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
129 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
130 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
131 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
132 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
133 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
134 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
135 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
136 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ