ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
2 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
3 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
4 B5818815 นายประวิทย์ หาดขุนทด CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
5 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
6 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
7 B5900732 นางสาวศิริพร ลาดภา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
8 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
9 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
10 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
11 B5904860 นายศานติพงษ์ ศรีสุภา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
12 B5905553 นางสาวชฎาพร สิงห์น้อย CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
13 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
14 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
15 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
16 B5909551 นายจอมพล บุตรดา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
17 B5911073 นางสาวกมลวรรณ ดอกมณี CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
18 B5911288 นางสาวสุนารี ก้อนทอง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
19 B5911431 นายอัครชัย เทศศรีเมือง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
20 B5911691 นางสาวอัจฉรา จันทร์สระคู CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
21 B5911929 นางสาวกรกช ผมรี CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
22 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
23 B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
24 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
25 B5913718 นายปิยะ สมดัง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
26 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
27 B5915002 นายปิยวัฒน์ อุดอุ่น CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
28 B5915361 นางสาวกนกพร ศรีเมือง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
29 B5915491 นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
30 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
31 B5916870 นายสิริดนัย พิลาลัย CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
32 B5919079 นางสาววรารัตน์ วรรณศรี CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
33 B5920082 นางสาวศิริขวัญ จันทรเสนา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
34 B5920938 นายธนดล แก้วเข็ม CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
35 B5922017 นางสาวพัชรี ไวยุวัฒน์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
36 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
37 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
38 B5924561 นางสาวศิริขวัญ มานะดี CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
39 B5924622 นายรัฐพงศ์ นรสาร CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
40 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์ CE 1 10 1 530212 MATERIAL TESTING
41 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
42 B5927319 นายวีระศักดิ์ แพนแสง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
43 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
44 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์ CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
45 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
46 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
47 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
48 B6012281 นางสาวธมลวรรณ กรินสูงเนิน CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
49 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
50 B6015237 นางสาวสุกัญญา ปะละทัง CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
51 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
52 B6019259 นายศักดินนท์ เบ้าพาระ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
53 B6020101 นายปริญญา น่าบัณฑิต CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
54 B6021443 นายปกรณ์ สุวรรณโน CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
55 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
56 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์ CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
57 B6025793 นางสาวจุฑามาศ พอใจ CE 1 10 3 530212 MATERIAL TESTING
58 B6026776 นายธนดิตถ์ วงศ์ทอง CE 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
59 C6000011 นายกฤษณ์ กฤษณาฉิมพลี CIVIL ENGINEERING 1 10 0 530212 MATERIAL TESTING
60 B5618996 นายจิรพันธุ์ มะสาธานัง CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
61 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
62 B5814947 นายปกรณ์ พรมลารักษ์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
63 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
64 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
65 B5818532 นางสาวจิราทิพย์ ภูจริต CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
66 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
67 B5823666 นายอธิรักษ์ โกจันทึก CE 2 40 0 530212 MATERIAL TESTING
68 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
69 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง CE 2 40 0 530212 MATERIAL TESTING
70 B5902668 นายจตุพล สอนละ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
71 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
72 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
73 B5907502 นางสาวประกายรัตน์ ชาตะวนิช CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
74 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
75 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
76 B5919086 นางสาวนุชิตา แสนลือชา CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
77 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
78 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
79 B5924813 นายณัฐพนธ์ กิจไพฑูรย์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
80 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
81 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
82 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
83 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
84 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
85 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
86 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
87 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
88 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
89 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
90 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
91 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
92 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
93 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
94 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง CE 2 10 1 530212 MATERIAL TESTING
95 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
96 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
97 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
98 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
99 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
100 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
101 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
102 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
103 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
104 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
105 B6018122 นางสาวโยธินี ปานใจนาม CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
106 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
107 B6019310 นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
108 B6019426 นางสาวธนัชพร ทองแสน CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
109 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
110 B6019907 นายอิทธิพล พลนันท์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
111 B6020002 นายสิริวัฒน์ ไชยมะจักร์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
112 B6020811 นายพัชรพล กุลชนะไพโรจน์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
113 B6022181 นายธีรวัฒน์ เเสนกล้า CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
114 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์ CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
115 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย CE 2 10 0 530212 MATERIAL TESTING
116 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
117 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์ CE 2 10 3 530212 MATERIAL TESTING
118 B5907878 นายภุมรินทร์ กนกหงค์ CE 3 10 3 530212 MATERIAL TESTING
119 B5913527 นายอภิสิทธิ์ ชัยนิต CE 3 10 3 530212 MATERIAL TESTING
120 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
121 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
122 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
123 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
124 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
125 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
126 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา CE 3 10 3 530212 MATERIAL TESTING
127 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
128 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
129 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
130 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว CE 3 10 1 530212 MATERIAL TESTING
131 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
132 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
133 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
134 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์ CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
135 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
136 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์ CE 3 10 3 530212 MATERIAL TESTING
137 B6009984 นายวัชระพงษ์ คำเสน CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
138 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
139 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์ CE 3 10 1 530212 MATERIAL TESTING
140 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
141 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
142 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
143 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
144 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์ CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
145 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์ CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
146 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
147 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์ CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
148 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่ CE 3 10 3 530212 MATERIAL TESTING
149 B6014179 นางสาวพัชริดา ศรัทธาพันธ์ CE 3 10 3 530212 MATERIAL TESTING
150 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
151 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
152 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
153 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี CE 3 10 3 530212 MATERIAL TESTING
154 B6017774 นางสาวปัทมพร พุ่มพวง CE 3 10 1 530212 MATERIAL TESTING
155 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี CE 3 10 3 530212 MATERIAL TESTING
156 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์ CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
157 B6020576 นายณัฐวัฒน์ พันธุ์จึงเจริญ CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
158 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์ CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
159 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี CE 3 10 3 530212 MATERIAL TESTING
160 B6024253 นายบุญญฤทธิ์ บุญเกิด CE 3 10 3 530212 MATERIAL TESTING
161 B6024574 นายสุริยา ป้องทองหลาง CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
162 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
163 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
164 B6026998 นายเศรษฐภูมิ ภูเดช CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
165 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง CE 3 10 0 530212 MATERIAL TESTING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ