ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน TOOL ENGINEERING 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B5715589 นายพัดยศ สายรัตน์ ชื่นชม Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
6 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
7 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
8 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
9 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
10 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
11 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
12 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
13 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
14 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
15 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
16 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
17 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
18 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
19 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
20 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
21 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
22 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
23 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
24 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
25 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
26 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
27 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
28 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
29 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
30 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
31 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
32 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
33 B6021245 นางสาวพิชญธิดา สกุลวงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
34 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
35 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
36 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
37 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
38 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
39 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
40 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
41 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
42 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
43 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
44 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
45 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
46 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
47 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
48 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
49 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
50 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
51 B6136116 นายวรัชนน ดาผา PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
52 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
53 B6136581 นายคุณาภัส พานิล Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
54 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
55 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
56 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
57 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
58 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
59 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
60 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
61 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
62 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
63 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
64 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
65 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
66 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
67 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
68 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
69 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
70 B6203122 นางสาวณัฐการต์ โตจีน Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
71 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
72 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
73 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
74 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์ CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
75 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
76 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
77 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
78 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา CE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
79 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
80 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
81 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
82 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
83 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
84 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
85 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
86 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
87 B6215088 นางสาวจันทิมานันทน์ ยาวศิริ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
88 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
89 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
90 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
91 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
92 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
93 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
94 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
95 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
96 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
97 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
98 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
99 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
100 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
101 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
102 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
103 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
104 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
105 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
106 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
107 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
108 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
109 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
110 B6219413 นายดำรง ปัสเสน CE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
111 B6219512 นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
112 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
113 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
114 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
115 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
116 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
117 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
118 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
119 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
120 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
121 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
122 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต Geological Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
123 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
124 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
125 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
126 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
127 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
128 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
129 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
130 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
131 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
132 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
133 B6224974 นายพีช คอกพิมาย Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
134 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
135 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
136 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
137 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
138 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
139 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
140 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
141 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
142 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
143 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
144 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
145 B6230807 นายอดิศร แซ่ลี Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
146 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
147 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
148 B6335618 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
149 B6336943 นายโยธิน วรรณสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
150 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์ PE 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
151 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์ Environmental Engineering 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
152 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
153 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
154 B5711956 นายปริญญา ศรีโพธิ์ TOOL ENGINEERING 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
155 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
156 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
157 B5720859 นางสาวอัมฤทธิ์ตา สูงรัมย์ TOOL ENGINEERING 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
158 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
159 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
160 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
161 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์ PE 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
162 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
163 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง PE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
164 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
165 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
166 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
167 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
168 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
169 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
170 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
171 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง Environmental Engineering 2 40 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
172 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
173 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
174 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
175 B5909599 นายทศพร ภูชมศรี Environmental Engineering 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
176 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
177 B5911011 นายอภิศักดิ์ ส่งเสริม Environmental Engineering 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
178 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
179 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
180 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
181 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
182 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
183 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
184 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์ PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
185 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
186 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
187 B5924981 นายชานนท์ ขจรล่า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
188 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
189 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
190 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ PE 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
191 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย PE 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
192 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
193 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
194 B6003982 นางสาวญาตาวี เทพเสนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
195 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
196 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
197 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
198 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
199 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
200 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
201 B6008703 นายพรอานันต์ บุญคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
202 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
203 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
204 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
205 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
206 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
207 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
208 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
209 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
210 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
211 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
212 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
213 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
214 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ PE 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
215 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
216 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
217 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
218 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
219 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
220 B6022068 นายศุภกร ศุภเลิศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
221 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
222 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
223 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
224 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
225 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
226 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์ PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
227 B6026417 นายเทพทัต นุบาล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
228 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
229 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
230 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
231 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
232 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
233 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
234 B6103316 นายกฤษดา เกษมศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
235 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
236 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
237 B6104016 นายพินิติ คงศิลา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
238 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
239 B6104443 นายพัฒนพงษ์ เคราะห์ดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
240 B6104634 นางสาวขนิษฐา เงาศรี PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
241 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
242 B6105884 นายศิวกร ชานนท์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
243 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
244 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง PE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
245 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
246 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
247 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
248 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
249 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
250 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
251 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
252 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
253 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
254 B6110536 นายอนิวรรต พรหมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
255 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
256 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
257 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
258 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ Agricultural and Food Engineering 2 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
259 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
260 B6115937 นายวรวัชร สุนทรลิ้มศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
261 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
262 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
263 B6117801 นายพูนสิน เอกกาญจนกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
264 B6118488 นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
265 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
266 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
267 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
268 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
269 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
270 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
271 B6136079 นายวงศกร โชติดี Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
272 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
273 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
274 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
275 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
276 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
277 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
278 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
279 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
280 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
281 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
282 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
283 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
284 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
285 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
286 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
287 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
288 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
289 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
290 B6203184 นายกฤตพร คมขำ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
291 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
292 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
293 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
294 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
295 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
296 B6210656 นางสาวศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
297 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
298 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
299 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
300 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
301 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
302 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
303 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
304 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
305 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
306 B6213886 นางสาวปทิตตา วาระเพียง Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
307 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
308 B6214067 นางสาวเพ็ญนภา ทองบอน Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
309 B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
310 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
311 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
312 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
313 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
314 B6214425 นางสาวกมลชนก ผาใหญ่ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
315 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
316 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
317 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
318 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
319 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
320 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
321 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
322 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
323 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
324 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
325 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
326 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
327 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
328 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
329 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
330 B6216375 นางสาวชนัญชิดา แหลมทอง Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
331 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
332 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
333 B6216566 นางสาวภาวิตา เปาะวัน Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
334 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
335 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
336 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
337 B6216955 นายวาทกร โสขุมา Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
338 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
339 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
340 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
341 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
342 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
343 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
344 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
345 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
346 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
347 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
348 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
349 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
350 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
351 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
352 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
353 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
354 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
355 B6218485 นายไม้ ธนรุจี Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
356 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
357 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
358 B6218751 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
359 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
360 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
361 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
362 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
363 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
364 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
365 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
366 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
367 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
368 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
369 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
370 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
371 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
372 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
373 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
374 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
375 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
376 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
377 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
378 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
379 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
380 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
381 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
382 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
383 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
384 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
385 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
386 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
387 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
388 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
389 B6220792 นายอชิระ ศิริวงษ์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
390 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
391 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
392 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
393 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
394 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
395 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
396 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
397 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
398 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
399 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
400 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
401 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
402 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
403 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
404 B6222277 นายภคิน ไหมทิม CE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
405 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
406 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
407 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
408 B6222888 นายฑีฆายุ มาโยธา Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I