ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง Environmental Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
6 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
7 B5905003 นายพศวัต ทับเปีย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
8 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
9 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า PE 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
10 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
11 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช PE 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
12 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก PE 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
13 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
14 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์ PE 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
15 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
16 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
17 B5922369 นายวิศรุต ชาลี PE 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
18 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
19 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
20 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
21 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
22 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์ Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
23 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
24 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
25 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
26 B6008017 นายปัณณ์ ขอคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
27 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
28 B6011529 นางสาวศริญญา สีดาแจ่ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
29 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์ Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
30 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
31 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ PE 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
32 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
33 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
34 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
35 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
36 B6022037 นางสาววรัญญา ต่ายเนาว์ดง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
37 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
38 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
39 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
40 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
41 B6104733 นางสาวชุตินันท์ จวงจันทร์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
42 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
43 B6107659 นางสาวศศิกานต์ ทีนะกุล Agricultural and Food Engineering 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
44 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
45 B6108809 นางสาวชุติมา บุญกล้า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
46 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
47 B6112059 นายภากร มวมขุนทด PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
48 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
49 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
50 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
51 B6114305 นางสาวกัณฐิกา ศรีทองทาบ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
52 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
53 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
54 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
55 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
56 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
57 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
58 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
59 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
60 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
61 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
62 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
63 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
64 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
65 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
66 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
67 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
68 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
69 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
70 B6209346 นายสุรพล สุดดี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
71 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
72 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
73 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
74 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
75 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
76 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
77 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
78 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
79 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
80 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
81 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
82 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
83 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
84 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
85 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
86 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
87 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
88 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์ PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
89 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
90 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
91 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
92 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์ ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
93 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
94 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์ PE 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
95 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
96 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
97 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
98 B6219116 นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
99 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
100 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
101 B6219567 นายภณ บุญทน Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
102 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
103 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
104 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
105 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
106 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
107 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
108 B6221355 นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
109 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
110 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
111 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
112 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
113 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์ PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
114 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
115 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ Environmental Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
116 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
117 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
118 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
119 B6226183 นายธนดล จำเริญดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
120 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
121 B6226763 นางสาวปุณยวีร์ เรืองสุวรรณ์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
122 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
123 B6226886 นางสาวนลินี สีสา PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
124 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
125 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
126 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
127 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย Environmental Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
128 B6237769 นายนวพล ยงยศ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
129 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
130 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
131 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
132 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
133 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
134 B6239145 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
135 B6239169 นายฉัตรชัย แก้ววัง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
136 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
137 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
138 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
139 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
140 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
141 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
142 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
143 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
144 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
145 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
146 B6005689 นายเมธัส ทองเเต้ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
147 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
148 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
149 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
150 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
151 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
152 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
153 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
154 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
155 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
156 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
157 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
158 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
159 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
160 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
161 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
162 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
163 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
164 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
165 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
166 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
167 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว Metallurgical Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
168 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
169 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
170 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
171 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
172 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง Environmental Engineering 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
173 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
174 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
175 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
176 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
177 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
178 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
179 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
180 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
181 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ Agricultural and Food Engineering 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
182 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร Agricultural and Food Engineering 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
183 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
184 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
185 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
186 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
187 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
188 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
189 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
190 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
191 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
192 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
193 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย Agricultural and Food Engineering 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
194 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
195 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
196 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
197 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
198 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
199 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
200 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
201 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
202 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
203 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
204 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
205 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
206 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
207 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
208 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
209 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
210 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
211 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
212 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
213 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
214 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก Agricultural and Food Engineering 2 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
215 B6222338 นายภัทรศัย ทองแต้ม Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
216 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
217 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
218 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
219 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
220 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
221 B6225223 นายประชา จินดาหอม Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
222 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
223 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
224 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
225 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
226 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
227 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
228 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
229 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
230 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
231 B6235796 นายธนัช อังกนก Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
232 B6236090 นางสาวศิรประภา บอกขุนทด Environmental Engineering 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
233 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
234 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
235 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์ ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ