ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5703937 นายบุญญฤทธิ์ แซ่เอี๊ยบ MAE 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
2 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
3 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว IE 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
4 B5809042 นายครองชัย ภู่มงคลสุริยา MAE 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
5 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
6 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง Agricultural and Food Engineering 1 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
7 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์ MAE 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
8 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
9 B5901418 นายศารทูล นามปัน CPE 1 W 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
10 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
11 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ Metallurgical Engineering 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
12 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
13 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล PE 1 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
14 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
15 B5917921 นายธเนศ สายยศ ME 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
16 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง TCE 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
17 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
18 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ ME 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
19 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
20 B6004521 นายธีราชัย อดทน Environmental Engineering 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
21 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า Metallurgical Engineering 1 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
22 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
23 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
24 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง Environmental Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
25 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์ Metallurgical Engineering 1 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
26 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
27 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์ Environmental Engineering 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
28 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์ ME 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
29 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
30 B6011055 นายพัฒนา นามราชา Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
31 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
32 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด Environmental Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
33 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
34 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
35 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
36 B6015367 นายพงศธร สารสูตร Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
37 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
38 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล Electronic Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
39 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช ME 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
40 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง Metallurgical Engineering 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
41 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 W 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
42 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง Electronic Engineering 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
43 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์ Metallurgical Engineering 1 W 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
44 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง Environmental Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
45 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
46 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
47 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
48 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
49 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
50 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
51 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
52 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
53 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
54 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
55 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
56 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
57 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
58 B6006051 นางสาวศิริขวัญ เพชรสูงเนิน Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
59 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
60 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
61 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
62 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
63 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
64 B6012243 นายธีรัช แสนสุข Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
65 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
66 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์ Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
67 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี Metallurgical Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
68 B6015473 นายธนาพล ทับสาร Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
69 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง Metallurgical Engineering 2 W 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
70 B6021436 นางสาวณัฐธัญญา พวงนะที Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
71 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
72 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
73 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
74 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ Electronic Engineering 2 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
75 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา Electronic Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
76 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ Electronic Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
77 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์ CPE 2 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
78 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
79 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี Electronic Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
80 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส Electronic Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
81 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง Electronic Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
82 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง Electronic Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
83 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก Electronic Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
84 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล Electronic Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
85 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด Metallurgical Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
86 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย PE 2 W 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
87 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์ Mechatronics Engineering 2 W 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
88 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย Electronic Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
89 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม Environmental Engineering 2 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
90 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร Electronic Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
91 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์ Environmental Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
92 B6238087 นายอัศวิน ใยขามป้อม Electronic Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
93 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข Electronic Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
94 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี Environmental Engineering 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
95 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ ME 3 40 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
96 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 3 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
97 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง EE 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
98 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง PE 3 W 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
99 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล PE 3 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
100 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา PE 3 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
101 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 3 W 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
102 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
103 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์ TCE 3 W 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
104 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
105 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
106 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย Electronic Engineering 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
107 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
108 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม TCE 3 W 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
109 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก TCE 3 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
110 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
111 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์ TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
112 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
113 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์ Electronic Engineering 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
114 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
115 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์ TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
116 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
117 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์ Electronic Engineering 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
118 B6113100 นายวงศธร ราชูธร TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
119 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง Environmental Engineering 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
120 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์ TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
121 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
122 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์ Electronic Engineering 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
123 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
124 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์ TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
125 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
126 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช Environmental Engineering 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
127 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ TCE 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
128 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
129 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
130 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
131 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
132 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
133 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย TCE 3 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
134 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด TCE 3 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
135 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา TCE 3 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
136 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว TCE 3 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
137 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์ Electronic Engineering 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
138 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ TCE 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
139 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์ PE 3 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
140 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม Electronic Engineering 4 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
141 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา Electronic Engineering 4 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
142 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
143 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
144 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
145 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์ TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
146 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
147 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์ TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
148 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
149 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
150 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
151 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์ TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
152 B6108267 นายโสฬส นามประเส TCE 4 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
153 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
154 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
155 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
156 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
157 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา Electronic Engineering 4 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
158 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
159 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
160 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี TCE 4 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
161 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ TCE 4 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
162 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
163 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์ TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
164 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
165 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก TCE 4 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
166 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
167 B6113643 นายพชรภูมิ วงษ์ตรี TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
168 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 4 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
169 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ TCE 4 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
170 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
171 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
172 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
173 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
174 B6114961 นางสาววรินยุพา สมศรี TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
175 B6115135 นางสาวธัญชนก สอนจันทึก TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
176 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร TCE 4 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
177 B6117115 นายธนดล เหลาใหม่ TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
178 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน TCE 4 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
179 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
180 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
181 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
182 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ TCE 4 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
183 B6118303 นายวายุ อภิเดช TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
184 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ TCE 4 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
185 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์ TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
186 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์ TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
187 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์ TCE 4 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
188 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 4 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ