ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว IE 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
2 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
3 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง ChemE 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
4 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
5 B5823291 นางสาววรรณรดา เดชสนธิ CPE 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
6 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย PE 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
7 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด Metallurgical Engineering 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
8 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง Environmental Engineering 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
9 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล Electronic Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
10 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
11 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู PE 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
12 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
13 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
14 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา ME 1 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
15 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
16 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล IE 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
17 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา Environmental Engineering 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
18 B6000974 นายวสันต์ วันยศ Environmental Engineering 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
19 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
20 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด Metallurgical Engineering 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
21 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา IE 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
22 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์ Environmental Engineering 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
23 B6002763 นายณธีพัฒน์ ดิลกศักดิ์โกสิน IE 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
24 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ IE 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
25 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
26 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค Metallurgical Engineering 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
27 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล Environmental Engineering 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
28 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
29 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ Metallurgical Engineering 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
30 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน IE 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
31 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
32 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ PE 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
33 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ IE 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
34 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
35 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส Electronic Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
36 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์ ME 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
37 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
38 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์ IE 1 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
39 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย ME 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
40 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว Environmental Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
41 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์ IE 1 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
42 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
43 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ IE 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
44 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
45 B6112837 นายวายุ รอญศึก Metallurgical Engineering 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
46 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
47 B6123093 นายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
48 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา Environmental Engineering 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
49 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 1 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
50 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด TCE 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
51 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา PE 1 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
52 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง Electronic Engineering 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
53 B6335854 นางสาวณัฐณิชา บุตรนิล Electronic Engineering 1 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
54 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย CPE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
55 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม Metallurgical Engineering 2 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
56 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
57 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
58 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
59 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล CPE 2 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
60 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
61 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย Metallurgical Engineering 2 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
62 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
63 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
64 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์ Metallurgical Engineering 2 40 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
65 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 2 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
66 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน Metallurgical Engineering 2 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
67 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย Metallurgical Engineering 2 40 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
68 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
69 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย Metallurgical Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
70 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร Metallurgical Engineering 2 40 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
71 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย Metallurgical Engineering 2 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
72 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา Metallurgical Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
73 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง Metallurgical Engineering 2 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
74 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 2 10 3 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
75 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
76 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
77 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร Environmental Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
78 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
79 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา Electronic Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
80 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
81 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
82 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
83 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์ PE 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
84 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร CE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
85 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
86 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
87 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์ Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
88 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์ Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
89 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์ Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
90 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์ PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
91 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ Environmental Engineering 2 10 1 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
92 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี PE 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
93 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
94 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ