ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง CME 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
2 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์ CME 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
3 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์ CME 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
4 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง Environmental Engineering 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
5 B6121839 นางสาวมนัสนันท์ มากไถล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
6 B6122508 นายเกียรติคุณ วรรณทะมาศ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
7 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
8 B6215613 นายดนุพร บุญแสน Environmental Engineering 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
9 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
10 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
11 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง Mechatronics Engineering 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
12 B6218621 นางสาววิไลวรรณ วังคีรี PE 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
13 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน PE 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
14 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
15 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
16 B6220679 นางสาวธิดาพร ทนนศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
17 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์ PE 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
18 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
19 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง PE 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
20 B6222390 นางสาวกรองแก้ว คะนอง N/A 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
21 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
22 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์ PE 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
23 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
24 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
25 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย PE 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
26 B6236045 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ N/A 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
27 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
28 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์ PE 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
29 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
30 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
31 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี EE 1 10 1 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
32 B6335823 นางสาวฐิฆัมพร บุญค้ำ N/A 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
33 B6335878 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์ N/A 1 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
34 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล CPE 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
35 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
36 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
37 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร Environmental Engineering 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
38 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ CE 2 10 1 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
39 B6102937 นางสาวสุภาพรรณ กองมณี CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
40 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
41 B6202989 นางสาววีรภัทรา จิตบาล N/A 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
42 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส Agricultural and Food Engineering 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
43 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด EE 2 W 1 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
44 B6213503 นางสาวปรารถนา เว้นบาป N/A 2 60 3 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
45 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
46 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ PE 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
47 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
48 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์ ChemE 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
49 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง Mechatronics Engineering 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
50 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย Environmental Engineering 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
51 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช Mechatronics Engineering 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
52 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล Mechatronics Engineering 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
53 B6222451 นายเมธานนท์ สร้อยมาตร CERAMIC ENGINEERING 2 W 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
54 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
55 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
56 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก Agricultural and Food Engineering 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
57 B6223328 นายชัยชนะ ไชยทองศรี Geological Engineering 2 10 1 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
58 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ CERAMIC ENGINEERING 2 10 3 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
59 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
60 B6230876 นางสาวมิ่งขวัญ สรรสันทัด N/A 2 60 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
61 B6238315 นางสาวนิตยา ใจรักษา Environmental Engineering 2 10 1 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
62 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์ ME 2 10 1 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
63 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล Mechatronics Engineering 2 10 1 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
64 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
65 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์ TCE 2 W 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
66 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา N/A 2 10 0 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
67 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา Environmental Engineering 2 10 1 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
68 B6336219 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์ CPE 2 10 3 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ