ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
2 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
3 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย CME 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
4 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 40 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
5 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
6 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ ChemE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
7 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
8 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
9 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
10 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว CPE 1 40 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
11 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
12 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
13 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
14 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
15 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา Environmental Engineering 1 40 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
16 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
17 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
18 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง ChemE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
19 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร PRECISION ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
20 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์ CE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
21 B6215613 นายดนุพร บุญแสน Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
22 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
23 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
24 B6300098 นายศุภกิจ นนทะสี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
25 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
26 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
27 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
28 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
29 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
30 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
31 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
32 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์ Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
33 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล N/A 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
34 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
35 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
36 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
37 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
38 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
39 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
40 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
41 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
42 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
43 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
44 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ ChemE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
45 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
46 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
47 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล Polymer Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
48 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
49 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
50 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
51 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
52 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
53 B6300876 นายธนดล สอนพูน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
54 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
55 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
56 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
57 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
58 B6301958 นางสาวชลิตา ศรีคุณโน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
59 B6301965 นายตะวัน งามแสง EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
60 B6301972 นางสาวกุลธิดา สุพรม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
61 B6302153 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
62 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
63 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
64 B6302276 นายวีรชัย ศรีโพธิ์ชัย N/A 1 60 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
65 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
66 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
67 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
68 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
69 B6302924 นายภูธเนศ เพ็งพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
70 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
71 B6302955 นายพัชรพล ปลื้มมะลัง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
72 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
73 B6302979 นายทักษิณ พลิคง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
74 B6302986 นางสาวนิภาพร จันทร์นคร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
75 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
76 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
77 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
78 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
79 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
80 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
81 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
82 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
83 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
84 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
85 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
86 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
87 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
88 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
89 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
90 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
91 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย ME 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
92 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
93 B6303327 นายเอกภพ จามร TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
94 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
95 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
96 B6303365 นายธนา เมืองโคตร TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
97 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
98 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์ Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
99 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์ Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
100 B6303402 นางสาวสิริยากร เทโพธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
101 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
102 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
103 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
104 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
105 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
106 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
107 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
108 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
109 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
110 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
111 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
112 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์ Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
113 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
114 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
115 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
116 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
117 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
118 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
119 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
120 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
121 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
122 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
123 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
124 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ Metallurgical Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
125 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
126 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
127 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
128 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
129 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
130 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
131 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
132 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
133 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
134 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
135 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
136 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
137 B6304201 นายเจษฎา คำลอย CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
138 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
139 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
140 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
141 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
142 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
143 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
144 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
145 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
146 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
147 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
148 B6304485 นายพลากร โภยนอก TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
149 B6304508 นายนภัสกร กันทะ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
150 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
151 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
152 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
153 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
154 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
155 B6304676 นายคณิศร หอมขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
156 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
157 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
158 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
159 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
160 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
161 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
162 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
163 B6304867 นางสาวหนึ่งฤทัย ฉิมมาทอง Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
164 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
165 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
166 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
167 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
168 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
169 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
170 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
171 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
172 B6305116 นางสาวกาลตีนี อาแว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
173 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
174 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
175 B6305161 นางสาวกษณา มุ่งเจริญกิจ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
176 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
177 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
178 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
179 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
180 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
181 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
182 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
183 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
184 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
185 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
186 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
187 B6305420 นายเมธี สุขระแหง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
188 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
189 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
190 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
191 B6305512 นายชาญชัย วิมล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
192 B6305529 นายรัชพล คิดการ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
193 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
194 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
195 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
196 B6305574 นางสาวณัฐวรา ที่พิมาย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
197 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
198 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
199 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
200 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
201 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
202 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
203 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
204 B6305673 นายธนกฤต อุณหรุ่งโรจน์ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
205 B6305680 นางสาวอักษรวดี เลขลักษณ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
206 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
207 B6305710 นายกรเมษ กุญชร EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
208 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
209 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
210 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
211 B6305772 นายจตุพล มะสุใส ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
212 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
213 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
214 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
215 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
216 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
217 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
218 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
219 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
220 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
221 B6305932 นายภูดิษกรณ์ นพคุณ N/A 1 60 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
222 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
223 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
224 B6305987 นายปุณ บุญเกิด PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
225 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
226 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
227 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
228 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
229 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
230 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์ Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
231 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
232 B6306182 นายอิทธิเชษฐ์ ไตรแป้นมะดัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
233 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
234 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
235 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์ Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
236 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร หงษ์สุด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
237 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
238 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
239 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
240 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
241 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
242 B6306403 นางสาวพัตร์พิมล ยลจันทร์เทพ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
243 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
244 B6306496 นายสมานมิตร จิตพงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
245 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
246 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
247 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
248 B6306540 นางสาวนุชรินทร์ ศรีเครือแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
249 B6306557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
250 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
251 B6306618 นางสาวปวันรัตน์ วงศรีสังข์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
252 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
253 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
254 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
255 B6306724 นางสาวดวงกมล สายทองแท้ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
256 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
257 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
258 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
259 B6306809 นายศุภชัย เจริญ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
260 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
261 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
262 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
263 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
264 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
265 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
266 B6306939 นายธนพร หนองคู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
267 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
268 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
269 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
270 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
271 B6307073 นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
272 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
273 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
274 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
275 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
276 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
277 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
278 B6307189 นายภูภิงค์ นิลวิเศษ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
279 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
280 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
281 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
282 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
283 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
284 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
285 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
286 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
287 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
288 B6307325 นายปฏิพล นิยม EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
289 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
290 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
291 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
292 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
293 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
294 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
295 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
296 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
297 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
298 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
299 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
300 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
301 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
302 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
303 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
304 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์ Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
305 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
306 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
307 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
308 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
309 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
310 B6307707 นายธนกร พวงทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
311 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
312 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
313 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
314 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
315 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
316 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
317 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่ Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
318 B6307813 นายนวนพ บัวระยับ N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
319 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
320 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
321 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
322 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ N/A 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
323 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่ N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
324 B6307950 นางสาวธิดารัตน์ คำภักดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
325 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
326 B6307998 นายชัยนันท์ ดวงดูสัน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
327 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
328 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
329 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
330 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
331 B6308063 นางสาวพรนภา สีลอด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
332 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
333 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
334 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
335 B6308148 นางสาวรุจิรา อธิคมตระกูล Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
336 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
337 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
338 B6308193 นางสาวไอริน กตบุญสกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
339 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
340 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
341 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
342 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
343 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
344 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
345 B6308438 นายเจษฎา ท่วมกระโทก EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
346 B6308469 นายชาคร สำแดงเดช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
347 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
348 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
349 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
350 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
351 B6308605 นายณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
352 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
353 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
354 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
355 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
356 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
357 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
358 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
359 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
360 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
361 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
362 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
363 B6308971 นางสาววรดา ตะเคียนศก N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
364 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
365 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
366 B6309077 นางสาวธัญชนก หมั่นอุตส่าห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
367 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
368 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
369 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
370 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา N/A 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
371 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
372 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
373 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
374 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
375 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
376 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
377 B6309404 นางสาวอภิญญา แสนหล้า Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
378 B6309428 นางสาวอรอนงค์ วงษ์วิศิษฐ์ Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
379 B6309435 นางสาวโชษิตา กันทิยา Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
380 B6309459 นางสาวโสมวสา ศิริไพบูลย์ทรัพย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
381 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
382 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
383 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์ Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
384 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
385 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
386 B6309589 นางสาวอนัญญา ชาติท่าค้อ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
387 B6309602 นายราชันย์ จันทร์งาม TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
388 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
389 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
390 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
391 B6309718 นายพิษณุ โสมัจฉา N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
392 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
393 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
394 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
395 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
396 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
397 B6309848 นายสหบดี สมสู่ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
398 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
399 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
400 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
401 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
402 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
403 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
404 B6310028 นางสาวเมธาพร ปวงประชัง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
405 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
406 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
407 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
408 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
409 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS