ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล PE 1 60 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
2 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น Agricultural and Food Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
3 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน Automotive Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
4 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
5 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย CPE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
6 B5803019 นางสาวพัชรี มณีวงษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
7 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
8 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา CE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
9 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
10 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
11 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
12 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร Geological Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
13 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
14 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
15 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร Metallurgical Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
16 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
17 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์ Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
18 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์ Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
19 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ Geological Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
20 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
21 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์ Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
22 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ TCE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
23 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
24 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
25 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
26 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี CE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
27 B6020422 นายรุจิภาส จันทศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
28 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส Electronic Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
29 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์ ChemE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
30 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์ Geological Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
31 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
32 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์ Electronic Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
33 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก Electronic Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
34 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
35 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์ Electronic Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
36 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
37 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
38 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์ CE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
39 B6222451 นายเมธานนท์ สร้อยมาตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
40 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี CERAMIC ENGINEERING 1 W 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
41 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
42 B6237141 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 W 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
43 B6237790 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
44 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว CERAMIC ENGINEERING 1 W 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
45 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ Polymer Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
46 B6300142 นางสาวสรนันท์ บุญมาก N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
47 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
48 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
49 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
50 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ CE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
51 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
52 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน Automotive Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
53 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
54 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
55 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
56 B6300463 นางสาวเสริมศิริ ศรีบุตรดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
57 B6300470 นายเพชร ภาคะ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
58 B6300487 นางสาวสุดารัตน์ แก้วชิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
59 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล Polymer Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
60 B6300500 นายศุภวัฒน์ ดูเถอะ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
61 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
62 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
63 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
64 B6300548 นายวสันต์ แม่นชัยภูมิ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
65 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
66 B6300562 นางสาวพิชุดา วงศ์ประเทศ N/A 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
67 B6300579 นายคมยุทธ พิญญพงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
68 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
69 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
70 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
71 B6300616 นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
72 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
73 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
74 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
75 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
76 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
77 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
78 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
79 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
80 B6300715 นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
81 B6300722 นายพลวัฒน์ ชาจันทึก N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
82 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
83 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
84 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
85 B6301927 นางสาวพันธภักดิ์ แรงทอง ChemE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
86 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
87 B6302153 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
88 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
89 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
90 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
91 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
92 B6302238 นายนาคินทร์ พรหมบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
93 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
94 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
95 B6302269 นางสาวพิมพ์ลดา งามเกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
96 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์ ME 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
97 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
98 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
99 B6302313 นายปิยวัฒน์ แก้วสี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
100 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
101 B6302368 นายพงศกร บุญหนา EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
102 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
103 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
104 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
105 B6302405 นายณัฐนันท์ ยุนสันเทียะ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
106 B6302948 นายธนวัฒน์ บุญปัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
107 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
108 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
109 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี ChemE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
110 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
111 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
112 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
113 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
114 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
115 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
116 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
117 B6303297 นายกิตติชัย สุวรรณรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
118 B6303303 นางสาวรุ่งนภา อ่อนบึงพร้าว TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
119 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
120 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
121 B6303341 นางสาวทิราภรณ์ ไชยการ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
122 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
123 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
124 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
125 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
126 B6303471 นายธนัทณัฏฐ์ ธรรมเบญจพล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
127 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
128 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
129 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
130 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
131 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
132 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
133 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
134 B6303600 นายอนุชา ราชสำเภา CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
135 B6303617 นางสาวพิจิตรา มิตรเจริญ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
136 B6303624 นางสาวสุพัตรา วันทา CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
137 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
138 B6303648 นายจิรวัฒน์ การะเกต CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
139 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
140 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
141 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
142 B6303709 นางสาวกิติยามล รวงงาม N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
143 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
144 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
145 B6303839 นางสาวกนกทิพย์ เเย้มทัศน์ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
146 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
147 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
148 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
149 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
150 B6303891 นายจิรกิตติ์ สมดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
151 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
152 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
153 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
154 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
155 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
156 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
157 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
158 B6304010 นายธราเทพ จันสีดา N/A 1 60 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
159 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ PE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
160 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ PE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
161 B6304102 นางสาวพัชราวดี ชาลีพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
162 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
163 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
164 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
165 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
166 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
167 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
168 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
169 B6304263 นายอรรถพล นามจัด N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
170 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
171 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
172 B6304300 นางสาวสุภาภรณ์ เทียนหอม N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
173 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
174 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
175 B6304348 นายภานุ บุญรอด EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
176 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
177 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
178 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
179 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
180 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
181 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
182 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
183 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
184 B6304553 นางสาวปภาดา ทาตัน Geological Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
185 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
186 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
187 B6304591 นายลิขิต ชีวาสวัสดิ์ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
188 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
189 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
190 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
191 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
192 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
193 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
194 B6304676 นายคณิศร หอมขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
195 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
196 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
197 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
198 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา IE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
199 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
200 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
201 B6304744 นางสาวรัมภ์รดา เพ็ชรเจริญสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
202 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
203 B6304768 นางสาวอภิชญา เบียดนอก PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
204 B6304775 นางสาวนภัสสร มลสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
205 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
206 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด N/A 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
207 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
208 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
209 B6304850 นางสาววารุณี พลจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
210 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
211 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
212 B6304928 นายธนิน บุญพาวัฒนา N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
213 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
214 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
215 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
216 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
217 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
218 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
219 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
220 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
221 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
222 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
223 B6305086 นายชติพนธ์ เหล่าเจริญ N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
224 B6305093 นางสาวกัลยรัตน์ พลอนันต์ Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
225 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
226 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
227 B6305185 นายธวัชชัย บัวประทุม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
228 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
229 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์ Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
230 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
231 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
232 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
233 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
234 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
235 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
236 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
237 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
238 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
239 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
240 B6305390 นายกิตติยะ ทองเลิศ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
241 B6305406 นางสาวจริยาพร คำหล่อ N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
242 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
243 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
244 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
245 B6305482 นายปัณณธร เจียรวงศ์สกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
246 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
247 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
248 B6305703 นางสาวชรินรัตน์ ศรีสุวรรณ์ N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
249 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
250 B6305826 นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
251 B6305918 นายธีระพล วรรทวี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
252 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
253 B6305932 นายภูดิษกรณ์ นพคุณ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
254 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์ TCE 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
255 B6305963 นายศิรศักดิ์ เมืองสุวรรณ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
256 B6305987 นายปุณ บุญเกิด PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
257 B6306038 นายอิศร เศษกลาง Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
258 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
259 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
260 B6306083 นางสาวกรพิน เขตคำ Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
261 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
262 B6306120 นายศักดิ์สิทธิ์ กฤตเวทิน N/A 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
263 B6306144 นางสาวนาริสา นวลปักศรี N/A 1 60 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
264 B6306151 นางสาวอัจฉริยา บุญเสริมศักดิ์กุล Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
265 B6306175 นายทศทิตย์ อัตฤทธิ์ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
266 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
267 B6306212 นายจิรพนธ์ ศิลประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
268 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
269 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์ TCE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
270 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
271 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
272 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
273 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
274 B6306342 นายนพรัตน์ ความหมั่น N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
275 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
276 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
277 B6306380 นางสาวกรศิรา โถดาสา Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
278 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
279 B6306427 นายปาณสาน สินนอก EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
280 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์ PE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
281 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
282 B6306489 นางสาวปณิตา ลุนดาพร Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
283 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
284 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
285 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
286 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
287 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
288 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
289 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
290 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ ME 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
291 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
292 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
293 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง Transportation And Logistics Engineering 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
294 B6306700 นางสาวภาวิกา พันธ์สุวรรณ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
295 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
296 B6306748 นางสาวปณิสรา สว่างโรจน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
297 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
298 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
299 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
300 B6306830 นางสาวณัฐนิช ชัยพิมลผลิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
301 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
302 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
303 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
304 B6306878 นายเจษฎา มาธุพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
305 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
306 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
307 B6306908 นายศิวพล สุขนิรันดร์ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
308 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
309 B6306946 นายขจรเกียรติ วงศ์สมบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
310 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
311 B6306960 นางสาววิยะดา เสาะด้น N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
312 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
313 B6306991 นายธีรพล หวังดี ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
314 B6307011 นายปุณณวิช โภชน์เกาะ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
315 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
316 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
317 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
318 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช ME 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
319 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
320 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
321 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
322 B6307219 นางสาวกัญญาภัทร กาพล N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
323 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
324 B6307233 นายธนกฤต ภัทรกิจนิรันดร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
325 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
326 B6307271 นางสาววัลภร ไชยแพทย์ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
327 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข Environmental Engineering 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
328 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี Agricultural and Food Engineering 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
329 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
330 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
331 B6307370 นางสาวนัจจรีย์ มีเพียร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
332 B6307387 นายธนวัฒน์ วัลลภ N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
333 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
334 B6307417 นางสาวปัทมา สืบสำราญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
335 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
336 B6307479 นางสาวจันจิรา อินทร์ลุน CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
337 B6307486 นายวงศกร เขตนอก Metallurgical Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
338 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
339 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
340 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
341 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
342 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
343 B6307561 นางสาวรัตติกาล จาตุมา Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
344 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
345 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
346 B6307615 นางสาววสิกา ฉ่ำฉิมพลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
347 B6307622 นายปรกรณ์ สุขพูนพร้อม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
348 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
349 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
350 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
351 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
352 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่ Geological Engineering 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
353 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
354 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
355 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
356 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
357 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
358 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
359 B6307868 นายเอกวัฒน์ ล้อมนาค Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
360 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
361 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
362 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์ Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
363 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
364 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
365 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
366 B6307981 นางสาวพิชามญชุ์ ซ้ายยศ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
367 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
368 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
369 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
370 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
371 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
372 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
373 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
374 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
375 B6308223 นางสาวปภาวดี พึ่งเสือ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
376 B6308254 นายธีรเดช นามรม Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
377 B6308261 นางสาวจุฑามาศ วรรณศรี Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
378 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
379 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
380 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
381 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
382 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
383 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
384 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
385 B6308391 นางสาววิภาวรรณ คชวรรณ์ IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
386 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
387 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
388 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา IE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
389 B6308476 นายนวทรรศน์ ทองแท้ Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
390 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
391 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
392 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
393 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
394 B6308551 นายอานุภาพ มะวงค์สูนย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
395 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์ CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
396 B6308575 นายอภิชาติ พินิจสอน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
397 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
398 B6308612 นางสาวพิมพ์ลภัส ศิริพานิช N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
399 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
400 B6308643 นายพชร เสาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
401 B6308674 นายพงศกร คำหงษา Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
402 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
403 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
404 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร EE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
405 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
406 B6308766 นางสาวภาวดี จงใจงาม Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
407 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ ME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
408 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
409 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS