ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5715398 นายธีรวัฒน์ นาหมัน MAE 1 40 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
2 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
3 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
4 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
5 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
6 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
7 B5813896 นางสาวสุธิตรา อึงสะกาว CME 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
8 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
9 B5901951 นางสาวเขมจิรา เจริญศิริ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
10 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด Geological Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
11 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
12 B5909377 นายศรัณ ทุมนันท์ TCE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
13 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
14 B5913152 นางสาวศศิธร พลที Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
15 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
16 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
17 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
18 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม Automotive Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
19 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก Environmental Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
20 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
21 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
22 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
23 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
24 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
25 B6026127 นางสาวปิย์รดา แก้วไพฑูรย์ CPE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
26 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ ChemE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
27 B6201074 นายภูธิราช ร้อยทา N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
28 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
29 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์ PE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
30 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
31 B6208646 นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
32 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
33 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
34 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
35 B6209292 นายสหรัฐ ชินภักดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
36 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
37 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
38 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
39 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
40 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
41 B6214678 นางสาวสิริมา อุตส่าห์ N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
42 B6214746 นายพงศธร บุญเอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
43 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
44 B6216191 นางสาวสุพรรษา วิเชียรรัมย์ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
45 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
46 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
47 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
48 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
49 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
50 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
51 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
52 B6218379 นางสาวศิริกุล บุญชิด N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
53 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
54 B6218881 นายรวิวัตน์ รสจันทร์ N/A 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
55 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
56 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
57 B6220679 นางสาวธิดาพร ทนนศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
58 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
59 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
60 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
61 B6222451 นายเมธานนท์ สร้อยมาตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
62 B6222604 นางสาวพัชราภา ชินบุบผา PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
63 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
64 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
65 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
66 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
67 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
68 B6223274 นางสาวกัญศิมา ราชมุลตรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
69 B6224486 นายอภิพัฒน์ สายหอม PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
70 B6224837 นางสาวชญานี คงชุ่ม N/A 1 W 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
71 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
72 B6224912 นายพชร ขวานทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
73 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
74 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
75 B6225438 นายหรรษวัต ช่างการ Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
76 B6225797 นางสาวกสุมา ชุบกระโทก PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
77 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
78 B6226107 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
79 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
80 B6227180 นายอิทธิกร ชูชื่น N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
81 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
82 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้ Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
83 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู PE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
84 B6230876 นางสาวมิ่งขวัญ สรรสันทัด N/A 1 60 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
85 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
86 B6235789 นายต่อเกียรติ จันทะวงค์ PE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
87 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า Environmental Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
88 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง ChemE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
89 B6236045 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
90 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม PE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
91 B6236281 นายธีรยุทธ แสงพรม N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
92 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
93 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
94 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
95 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
96 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก Mechatronics Engineering 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
97 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
98 B6238292 นางสาวนิรชา ลาสี PE 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
99 B6239138 นายกัสมา เง่อเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
100 B6239558 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข CE 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
101 B6335632 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
102 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
103 B6335694 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์ N/A 1 W 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
104 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
105 B6335786 นางสาวปริญญา แตงทอง Electronic Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
106 B6335878 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์ N/A 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
107 B6335939 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี N/A 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
108 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน Mechatronics Engineering 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
109 B6335960 นายชินวัตร ภูสีคุณ N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
110 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
111 B6336004 นายทีฆทัศน์ วงศ์พิมพ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 531101 ENGINEERING MATERIALS
112 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
113 B6336127 นายธีทัต หงสกุล N/A 1 10 0 531101 ENGINEERING MATERIALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ