ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช Mechatronics Engineering 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
2 B6101442 นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร Mechatronics Engineering 1 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
3 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
4 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี Mechatronics Engineering 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
5 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี Mechatronics Engineering 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
6 B6315955 นายณัฐพงษ์ คุ้มไข่น้ำ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
7 B6315962 นางสาวปิยารมย์ รัญคำภา CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
8 B6315979 นายวรโชติ โกรกกระโทก CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
9 B6316006 นางสาวสุวรรณา สุขดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
10 B6316013 นายอรรถพงษ์ ดวงจันทร์เเจ่ม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
11 B6316037 นายอนุชา นครเรียบ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
12 B6316044 นายธีระพงษ์ เกงขุนทด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
13 B6320966 นางสาวอรทัย ทิ้งสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
14 B6320973 นายกอปร วรรณสุทธิ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
15 B6324452 นายณัฐกรานต์ สมมาก CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
16 B6324469 นางสาวอัจฉรา สุบงกช CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
17 B6324483 นายธวัชชัย แก้ววิเศษ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
18 B6330088 นายสหัสวรรษ กล้าหาญ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
19 B6330101 นายชยพล ศรีใหม่ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
20 B6330422 นายนิทัศน์ วรรณสิงห์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
21 B6330439 นางสาวศิรินภา เขียววิลัย CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
22 B6330446 นายยศกร มหาสงคราม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
23 B6330460 นางสาวณัฏฐนันท์ วงษ์ขันธ์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
24 B6334833 นางสาวนภัสสร หัดไทยทะระ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
25 B6334840 นายนพดล ก้อนเพ็ชร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
26 B6334857 นางสาวภัณฑิรา วันสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
27 B6334864 นายนิติพงษ์ เกตุประเสริฐ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
28 B6334871 นายปิยวัฒน์ สีด้วง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
29 B6334888 นายชัยสิทธิ์ ปราบภัย CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
30 B6334895 นางสาวกัญญา ติดใจดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
31 B6334901 นายกฤช ชัยเนตร CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
32 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา PRECISION ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
33 B6336899 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์ PRECISION ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
34 B6337346 นายสันติภาพ กอปรสิริพัฒน์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
35 B6337353 นายรังสรรค์ ชั้นกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
36 B6337377 นายปัณณทัต นอขุนทด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
37 B6337384 นายธนบัตร มนัสการ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
38 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ Mechatronics Engineering 2 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
39 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
40 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
41 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
42 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
43 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
44 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์ Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
45 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
46 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
47 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์ Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
48 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
49 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
50 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว Mechatronics Engineering 2 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
51 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
52 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
53 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
54 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
55 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
56 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์ PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
57 B6237356 นายบุณยสิทธิ์ งามกระจาย PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
58 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
59 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
60 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
61 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์ PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
62 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
63 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
64 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม Mechatronics Engineering 2 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
65 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์ PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
66 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
67 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
68 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
69 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
70 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
71 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
72 B6337476 นางสาวธารทิพย์ บุญก้อน Mechatronics Engineering 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
73 B6337674 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
74 B6337742 นายธีรยุทธ แสงพรม PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
75 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง PRECISION ENGINEERING 2 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
76 B6421595 นางสาวสุภาพร จันทร์ไทย Mechatronics Engineering 2 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I